ექიმები მართლაც აღარ ხუმრობენ
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 èóìòêïäóîò ôåìüòâïäòì «þïàóèóîò ãïçïôõóäòì» ôïîãäåþøò èåæòêëìåþèï ïîï÷âåóäåþîòâò ìïéïèë ãïèïîàåì   ðîëåáüì «åáòèåþò ïî õóèîëþåí» 16 ùäòì òìü
Read more

<<სოლიდარობა ასურელ ბავშვებს, რელიგია არ ქადაგებს მკვლელობას>>
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïè ìäëãïíòà ãïòèïîàï ìïðîëüåìüë ïáúòï þïàóèøò, åîïì èëåæïíçå   ìòèþëäóîòï, îëè ïáúòïçå áîòìüòïíò æï èóìäòèò èîåâäò åîàïæ øåòêîòþï. æîëøåþòàï
Read more