როსტომ აბაშიძის სახელობის ტურნირზე
þïàóèøò æïìîóäæï äåãåíæïîóäò áïîàâåäò ôïäïâíòì, èìëôäòëì ìïèãçòì ÷åèðòëíòì îëìüëè ïþïøòûòì ìïõåäëþòì èåëàõå, üîïæòúòóäò ìïåîàïøëîòìë üóîíòîò þåîûíóä-îëèïóä ÿòæïëþïøò ïõïä
Read more

<<მე ვარ ძირძველი ფესვი საქართველოსი>>
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 úíëþòäò ðëåüò æï ìïçëãïæë èëéâïùå òïøï àïíæòäïâï äïçóîò ùòïéòæïí ïèëçîæòäò òì áïîàâåäò ðëåüòï, îëèåäòú ãïíìïêóàîåþóäïæ åôåîåþï æï óâäòì èøëþ
Read more

სანამ კანონპროექტი კანონად იქცევა…
რევაზ მსხილაძე 568 97 92 92 îëãëîú òáíï âåéòîìåà êïíëíðîëåáüì «ìïìëôäë­ìïèåóîíåë æïíòøíóäåþòì èòùòì ìïêóàîåþòì øåìïõåþ ìïáïîàâåäëì êïíëíøò úâäòäåþåþòì øåüïíòì àïëþïçå», î
Read more