<< არა ექსტრემიზმს, ძალადობას და სისხლის ღვრას>>
ნინო ცხვარაძე  591 98 24 30   ìïåîàïøëîòìë êëíôåîåíúòï «þïàóèòì ìïåîàïøëîòìë ôëîóèò: îåäòãòï æï èøâòæëþï» 18 ïðîòäì ìïìüóèîë «øåîïüëíøò» ãïòõìíï. èòìò ëîãïíòçïüëîò ã
Read more

კიდევ დიდხანს დაგჭირდებით
«ãïçåà «óùñåþåþòì» îåæïáúòï ïîïíëîèïäóî ðòîëþåþøò òèñëôåþï, èòì ðïìóõòìèãåþåä ìïîåæïáúòë êëäåãòòì ùåâîà ïîï ïáâà æîë æï èëúäï...» - ùåîæíåí ÷âåíò ãïçåàòì 1921 ùäòì 23 òâí
Read more

<<ვაჩუქოთ ბავშვებს სიყვარული>>
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 ­ïè ìäëãïíòà ãïåîàòïíæíåí ïôõïç áïäàï êïâøòîò «ïèîï», ìüóæòï «ãïçïôõóäò», âïõüïíã ßïþóêòïíòì ìïõåäëþòì ìïþïäåüë êäïìòêóîò ìêëäï æï 15 ïðîòäì ÷ï
Read more

<< ბათუმური გაზაფხული >> ანი კეკუამ გახსნა
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 16 ïðîòäì þïàóèòì õåäëâíåþòì úåíüîøò èóìòêïäóîò ôåìüòâïäò «þïàóèóîò ãïçïôõóäò» èëèéåîïäèï ïíò êåêóïè öãóôàïí «The groove» åîàïæ ãïõìíï   îëã
Read more