<< თითოეულ ადამიანს საშუალება ეძლევა, შეუზღუდავად მიმართოს საქართველოს ნებისმიერ კლინიკას >>
ლოლა ტუმასიანი 27 48 94 èòèæòíïîå ùäòì 1 òïíâîòæïí ïèëáèåææï ïßïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì öïíèîàåäëþòìï æï ìëúòïäóîò æïúâòì ìïèòíòìüîëì 2016 ùäòì ðîëãîïèåþò. èòìò ìîóäò
Read more

ევროკავშირი კვლავაც დაგვეხმარება, მაგრამ…
რევაზ მხსილაძე 568 97 92 92 åâîëêïâøòîòì æïõèïîåþòì åôåáüóîëþï êâäïâïú àáâåíçå òáíåþï æïèëêòæåþóäò, ãïíïúõïæåì ïèïì ùòíïà ìïáïîàâåäëì èàïâîëþòì ïæèòíòìüîïúòïøò, ðîåèòåî­è
Read more

ასე აღარ შეიძლება გაგრძელდეს
რევაზ მსხილაძე 568 97 92 92 ìïìòïèëâíëï, îëè ÷âåíì ðóþäòêïúòåþì áïîàóäò ìëôäòì, ïãîëùïîèëåþòì ðîëþäåèåþçå ìóä óôîë èåüò ïæïèòïíò åõèïóîåþï. ïãîïîòêëìò èåúíòåîåþò, òíüåäòã
Read more

ტარიელ ებრალიძე:  ჩვენი ზრუნვის არეალში ნებისმიერი აღმსარებლობის, პარტიის, მოძრაობის წარმომადგენელია
ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì ìïêîåþóäëì òïíâîòì ìõæëèïçå øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì ãïèãåþäòì üïîòåä åþîïäòûòì ïíãïîòøò èëòìèòíåì. ìõæëèòì èòéèï æïî÷
Read more