აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებს დედის დღე მიულოცეს
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 ïÿïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì öïíèîàåäëþòìï æï ìëúòïäóîò æïúâòì èòíòìüîòì èëïæãòäå çóîïþ àåíòåøâòäò, ìëúòïäóîò æïúâòì æåðïîüïèåíüòì óôîëìò äåä
Read more

სამეანო–გინეკოლოგიური დეპარტამენტის განახლებული შენობა გაიხსნა
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 þïàóèòì æåæïàï æï þïâøâàï öïíèîàåäëþòì æïúâòì îåìðóþäòêóî úåíüîøò ìïèåïíë­ãòíåêëäëãòóîò æåðïîüïèåíüòì ãïíïõäåþóäò øåíëþï ãïòõìíï   ãïíïõäåþóäò
Read more

ვინ ააშენებს ბათუმში სტადიონს?
ნინო ცხვარაძე 591 98  24 30 þëäë îïèæåíòèå ùåäòï áïäïáøò ïáüòóîïæ ãïíòõòäåþï ìüïæòëíòì ïøåíåþï-ïîïøåíåþòì ìïêòàõò. ãóøòí, ïßïîòì ôòíïíìàï æï åêëíëèòêòì ìïèòíòìüîëøò ìüïæò
Read more

ბესიკ ბაუჩაძე: ხულოს მუნიციპალიტეტში თანხები სულ 45 პრიორიტეტისთვის გამოეყო
ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ùñäòì ìòìüåèåþòì èëùåìîòãåþï, ìëúòïäóîò ìïõäåþòì, çëãïæìïãïíèïíïàäåþäë æï ìêëäïèæåäò ïéçîæòì æïùåìåþóäåþåþòì, ïìåâå êóäüóîóäò ëþòåáüåþòì èøåíåþ
Read more