რამაზ ხალვაში: სამწუხაროდ, აკადემიურმა საბჭომ თავისი უუნარობა გამოავლინა
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 þïàóèòì øëàï îóìàïâåäòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüøò 16 èïîüì îåáüëîòì ïî÷åâíåþò ÷ïüïîæï, àóèúï ìïïî÷åâíë êëèòìòòì ëáèòì ìïôóûâåäçå, âåîú åîàèï êïí
Read more

გაერთიანებულ სხდომაზე გასული წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინეს
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 ïßïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì 2014 ùäòì þòóöåüòì øåìîóäåþòì ïíãïîòøò ìïêïíëíèæåþäë ëîãïíëì ðäåíïîóä ìõæëèïçå ãïíòõòäåþï. ïèãâïîò ãïæïùñâåüòäåþï
Read more

უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ხელვაჩაურის სასამართლოს ეწვია
ნანა აბულაზე 591 98 59 17 ìïáïîàâåäëì óçåíïåìò ìïìïèïîàäëì ïõäïæ ïî÷åóäò àïâèöæëèïîå íòíë ãâåíåüïûå ãóøòí õåäâï÷ïóîòì îïòëíóä ìïìïèïîàäëì åùâòï, øåíëþï æïïàâïäòåîï æï ïæã
Read more