კომისიებმა განხილვის პროცედურები დაასრულეს
ïÿïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì óèïéäåìò ìïþÿëì æïîãëþîòâèï êëèòìòåþèï óìêë-ì ùåâîëþòì êïíæòæïüàï ãïíõòäâòì ðîëúåæóîåþò æïïìîóäåì. îëãëîú úíëþòäòï, ïÿïîòì èàïâîëþïè ìïêïíë
Read more

ჯილდო – <<საუკეთესო შოუს წარმოდგენისათვის>>
ხატია იაშვილი 591 98 24 26 ïßïîòì üóîòçèòìï æï êóîëîüåþòì æåðïîüïèåíüèï áïäïá ìüïèþëäøò ãïèïîàóä üóîòçèòì ìïåîàïøëîòìë ãïèëôåíïøò «EMITT-2015» èòòéë èëíïùòäåëþï. èòì ëôòú
Read more

არჩილ ხაბაძე ინეგოლში მცხოვრებ ქართველებს შეხვდა
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 ïßïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì ìïèàïâîëþë æåäåãïúòï èàïâîëþòì àïâèöæëèïîòì õåäèûéâïíåäëþòà ëôòúòïäóîò âòçòüòà àóîáåàòì îåìðóþäòêïøò òèñëôåþëæï.
Read more

საქართველოს ჩემპიონატს მშვილდოსნობაში ხელვაჩაურმა უმასპინძლა
ირაკლი დარცმელიძე 27 48 93 21-24 òïíâïîì ìïáïîàâåäëì èøâòäæëìíëþòì åîëâíóäèï ôåæåîïúòïè õåäâï÷ïóîòì ìïìðëîüë ìêëäòì ïõïäìëôäòì æïîþïçøò ìïáïîàâåäëì ÷åèðòëíïüò ÷ïïüïîï èøâ
Read more