აჭარის ოფიციალური დელეგაცია ევროპის საბჭოში კონგრესს დაესწრო
ïßïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì ëôòúòïäóîò æåäåãïúòï 24­25 èïîüì ìïôîïíãåàøò, ìüîïìþóîãøò, ãïèïîàóä åâîëðòì ìïþßëì ïæãòäëþîòâ æï îåãòëíïäóî õåäòìóôäåþïàï 28­å êëíãîåìì æïå
Read more

<<არ არსებობს ხელისუფლება, რომელიც მოსახლეობას მოსწონს>>
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30   îïèæåíòèå æéòì ùòíïà òíüåîíåüìòâîúåøò ãïâîúåäæï òíôëîèïúòï, îëè ïßïîòì ïâüëíëèòóî îåìðóþäòêïì úïäêå æîë æïåàèëþï üåäåêëèðïíòï GDS­òì ãïæ
Read more

ბათუმში ბურსას ხედები გამოიფინა
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì ìïèõïüâîë ìêëäòì ìïãïèëôåíë æïîþïçøò òè èõïüâïîàï íïèóøåâîåþò ãïèëòôòíï, îëèäåþòú àóîáóä­ áïîàóäò ðîëåáüòà ïàò æéòì ãïíèïâäëþïøò áïä
Read more

აჭარაში გადარჩენილი ქართული სიტყვის მეხოტბე
ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 2009 ùäòì 23 ìåáüåèþåîò áâåñíòìï æï ïßïîòì òìüëîòïøò èíòøâíåäëâïí àïîòéïæ ÷ïòùåîï ­ õòßïóîøò ìïáïîàâåäëì ìïðïüîòïîáëì ùèòíæï ïþóìåîòìûå üþåäòì
Read more