რეორგანიზაცია – მერიაში
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 þïàóèòì èåîòïøò îåëîãïíòçïúòï òãåãèåþï. ïèòì øåìïõåþ þïàóèòì èåîèï ãïíúõïæåþï ýóîíïäòìüåþàïí óêâå ãïïêåàï ãòëîãò åîèïêëâò, îëãëîú àïâïæ ïèþëþì,
Read more

ჰოსეინ მაშჰადი საკანონმდებლო ორგანოს სტუმრობდა
ìïðïüòë ìüóèïîèï ìïêïíëíèæåþäë ëîãïíëì àïâèöæëèïîåì æéåìïìùïóäåþò æï îåãòëíòìïàâòì ûïäçå èíòøâíåäëâïí àïíïèæåþëþïçå ïî÷åâï èòóäëúï. èïí ïõïäò èëùâåâòì óèïéäåì ìïþÿëì ùïîè
Read more

ინგა შამილიშვილი: მიმაჩნია, რომ თეატრის სიცოცხლის მთავარი ძალა მაყურებელია და მჯერა, ის აუცილებლად დაუბრუნდება მას
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი ინგა შამილიშვილი ბათუმის დრამატული თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო   მინი
Read more

მოგვარებული მატერიალური მხარე შემოქმედებითი სტიმულია
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì òäòï ÿïâÿïâïûòì ìïõåäèùòôë ðîëôåìòóä àåïüîøò æïèìïõóîåþóäò èìïõòëþåþòì ãâåîæòà ùïîèïüåþòà èëéâïùåëþì ïîïåîàò íòÿòåîò ïõïäãïçîæï, îëè
Read more