<< აჭარის ბიუჯეტის ასეთი მაშტაბური განხილვა არ მახსოვს >>
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 ïßïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì óèïéäåìò ìïþßëì þòóîëì ìõæëèïçå ìïôòíïíìë­ìïþòóöåüë æï åêëíëèòêóî ìïêòàõàï êëèòìòòì àïâèöæëèïîåè ïíçëî àõòäïòøâòä
Read more

მინისტრი სოციალური სახლის მშენებლობის პროცესს გაეცნო
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 ãóøòí àïèïîòì æïìïõäåþïøò ìëúòïäóîò ìïõäòì èøåíåþäëþòì ðîëúåìì ïßïîòì ôòíïíìàï æï åêëíëèòêòì èòíòìüîò æïâòà  þïäïûå ãïåúíë   10­ìïîàóäòïí
Read more

<< არც ერთი მორწმუნე ადამიანი, რომელიც რელიგიურ მიმდინარეობასაც არ უნდა ემსახურებოდეს, ძალადობას იდეაშიც კი არ დაუშვებს>>
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 რამდენიმე დღის წინ პარიზში, სტადიონთან, საკონცერტო დარბაზთან და რესტორნებთან თითქმის ერთდროულად მოხდა აფეთქებები. 13 ნოემბრის ტერაქტი საფრანგეთ
Read more

მემორანდუმი თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციასთან
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 þïàóèòì øëàï îóìàïâåäòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüèï êòæåâ åîà ëîãïíòçïúòïìàïí ãïïôëîèï èåèëîïíæóèò. àïíïèøîëèäëþòì õóàùäòïí æëêóèåíüì õåäò óèïéäåì
Read more