ევროკავშირი – გლობალურ პოლიტიკაში
ლაშა ხომერიკი 27 48 94 åâîëêïâøòîòì øåáèíòæïí 65 ùåäò ãïâòæï, ïè õíòì ãïíèïâäëþïøò åì ãïåîàòïíåþï èìëôäòëøò êåàòäæéåëþòìï æï æåèëêîïüòòì ìòíëíòèïæ òáúï, ñëâåäàâòì ìïòíüåî
Read more

ზურაბ პატარაძემ მზადყოფნა გამოთქვა, მხარი დაუჭიროს საარქივო სამმართველოს საინტერესო პროექტებს
ïßïîòì èàïâîëþòì àïâèöæëèïîå çóîïþ ðïüïîïûå ãóøòí ïßïîòì ìïïîáòâë ìïèèïîàâåäëì àïíïèøîëèäåþì øåõâæï æï èïàò èóøïëþòì ìðåúòôòêïì ãïåúíë   çóîïþ ðïüïîïûåè ïîáòâøò æïúó
Read more

<< საზოგადოებრივ ჯანდაცვას უდიდესი პასუხისმგებლობა აკისრია>>
გუშინ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ლევან გორგილაძე აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს ეწვივნენ   ზურ
Read more

სოფლის გაზიფიცირება უახლოეს პერიოდში დასრულდება
áëþóäåàøò, ìëôåä úòõòìûòîòì ãïçòôòúòîåþòì ìïðîëåáüë  ìïèóøïëåþò ïãâòìüëì þëäëì, õëäë ìïèøåíåþäë ìïèóøïëåþò ãóøòí, 19 ëáüëèþåîì, æïòùñë. ãïçòôòúòîåþòì ðîëúåìì ïßïîòì èàïâî
Read more