პრემიერა – ხულოს თეატრის სცენაზე
ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 2017 ùåäì õóäëì òóìóô çëòûòì ìïõåäëþòì ìïõåäèùòôë ðîëôåìòóä àåïüîì æïïîìåþòæïí 80 ùåäò óìîóäæåþï. åì àïîòéò çïôõóäøò ìïçåòèëæ ïéòíòøíåþï. ìïòóþ
Read more

<< ესე ენაი, შემკული და კურთხეული სახელითა უფლისაითა>>
რევაზ მსხილაძე 568 97 92 92 ãóäãïìïõïîòï, îëè ùåäì ìïóôäë æéååþøò âçåòèëþà «æåæïåíòì» æéåì. 1978 ùäòì 14 ïðîòäì áïîàâåäèï õïäõèï èïîàäïú éâàòóîò èòìòï øåïìîóäï æï æïòúâï
Read more

აღდგომა ქრისტესი და საქართველოსი!
რევაზ მსხილაძე 568 97 92 92 ïèáâåñíïæ óôäòìï ÷âåíòìï òåìë áîòìüåì èëâäòíåþï, èëéâïùåëþï, öâïîúèï æï þîùñòíâïäå ïéæãëèï åçëàåîóä úíëþòåîåþïøò ìïåêäåìòë èëéâïùåàï æï èåúíòå
Read more

მაია ჭყონია პოლონეთში გაემგზავრება, საბა მიქელაძე – იტალიაში
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïßïîòì ãïíïàäåþòì, êóäüóîòìï æï ìðëîüòì ìïèòíòìüîëøò ãîûåäæåþï õåäëâïíàï èëþòäëþòì õåäøåùñëþòì êëíêóîìò   èòì ôïîãäåþøò èåëîå åüïðòì ãï
Read more