ტრიოს პირველი შეხვედრა ბათუმელებთან
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì õåäëâíåþòì úåíüîøò ãîûåäæåþï êïèåîóäò ìïéïèëåþò. ïèöåîïæ «ïîü-êïôåøò» èóìòêëì áïäàï üîòëì óèïìðòíûäåì, îëèäòì ëîãïíòçïüëîò þïàóèòì ì
Read more

<< ჯაზი არის თავისუფლება, იმპროვიზაცია, თვით სიყვარულიც კი >>
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 öïçòì îòüèåþò, óïèîïâòèåäëèïíò, çéâï åèëúòï ­þïàóèò 4 æéòì ãïíèïâäëþïøò üîïæòúòóä øïâò çéâòì öïç­ôåìüòâïäì èïìðòíûäëþæï   îòãòà èåúõîå ôåìüòâïäò
Read more

ყოველთვის ობიექტურად ვიმსაჯებ!
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ìïáïîàâåäëì åáâìãçòì ÷åèðòëíò, ìïåîàïøëîòìë üóîíòîåþòì ðîòçòëîò, èìëôäòëì, åâîëðòìï æï ëäòèðòóîò ôåìüòâïäåþòì èëíïùòäå þïàóèåäò üïíèëâïîöòøå
Read more