ექიმები მართლაც აღარ ხუმრობენ
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 èóìòêïäóîò ôåìüòâïäòì «þïàóèóîò ãïçïôõóäòì» ôïîãäåþøò èåæòêëìåþèï ïîï÷âåóäåþîòâò ìïéïèë ãïèïîàåì   ðîëåáüì «åáòèåþò ïî õóèîëþåí» 16 ùäòì òìü
Read more

<<სოლიდარობა ასურელ ბავშვებს, რელიგია არ ქადაგებს მკვლელობას>>
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïè ìäëãïíòà ãïòèïîàï ìïðîëüåìüë ïáúòï þïàóèøò, åîïì èëåæïíçå   ìòèþëäóîòï, îëè ïáúòïçå áîòìüòïíò æï èóìäòèò èîåâäò åîàïæ øåòêîòþï. æîëøåþòàï
Read more

როგორ შევამციროთ რისკი ბუნებრივი კატასტროფების დროს
áåæòì èóíòúòðïäòüåüòì ­ 10, øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì ­ 4, õóäëì èóíòúòðïäòüåüòì 5 ìëôåäøò þîòüïíóäò êëèðïíòï «ëáìôïèòì», åâîëêëèòìòòì (DIPECHO) ôòíïíìóîò èõïîæïÿåîòà ïæãò
Read more