მთავარია, << ყველაფერი ერთ ლარად >> არ შეგვიფასოს ტურისტმა
ხატია იაშვილი 591 98 24 26 ìïçïôõóäë üóîòìüóäò ìåçëíò ïáüòóî ôïçïøò øåâòæï. ÷âåíì îåãòëíì ïàïìëþòà óúõëåäò üóîòìüò åùâòï. þïàóèòì ðäïýò æïèìâåíåþäåþì âåî òüåâì. çëãò êèïñ
Read more

პროფესორ ფერიდე აცამბას უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 úíëþòä èåúíòåîì, ïéèëìïâäåàèúëæíåì, èëìêëâòì äëèëíëìëâòì ìïõåäëþòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüòì ðîëôåìëî ôåîòæå ïúïèþïì þïàóèòì øëàï îóìàïâåäòì ìïõ
Read more

ავთანდილ ბერიძემ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებს უმასპინძლა
25 òâäòìì ïßïîïì åâîëðòì ëäòèðòóîò êëèòüåüòì ðîåçòæåíüò ðïüîòê ¸òêò, ïèïâå êëèòüåüòì ëôòúòïäóîò ùïîèëèïæãåíäåþò æï åâîëðòì ïõïäãïçîæóäò ëäòèðòóîò ôåìüòâïäòì ­ «àþòäòìò 20
Read more

თავდაცვის მინისტრმა აჭარაში საჯარისო ნაწილები მოინახულა
ხატია იაშვილი 591 98 24 26 ãóøòí ìïáïîàâåäëì àïâæïúâòì èòíòìüîò àòíï õòæïøåäò ÷âåíì îåãòëíì åùâòï, ýóîíïäòìüåþàïí åîàïæ ìðåúòïäóîò ëðåîïúòåþòì ûïäåþòì ìïçéâïë ìðåúòïäóîò
Read more