რა უფრო გაგვამდიდრებს–კაკლის ამოძირკვა თუ მათი ნაყოფი?
ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ôóîüòë ïßïîòì èàòïíåàòì ìõâï ìëôäåþòìãïí òèòàïú ãïíìõâïâæåþï, îëè üñòì èïìòâåþò ûïäòïí úëüïï æï òèòàïú, îëè ïá üåîòüëîòòì èíòøâíåäëâïíò íïùòäò
Read more

უკრაინა–დილემის წინაშე
ლაშა ხომერიკი 27 48 93 «÷âåí ãâìóîì îóìåààïí íëîèïäóîò óîàòåîàëþòì æïèñïîåþï, èïãîïè åì ëîèõîòâ ìóîâòäçåï æïèëêòæåþóäò,  îóìåàèï àïâò óíæï æïïíåþëì ìåðïîïüòìüåþòì èõïîæïß
Read more

მსჯავრდებულებმა შიმშილობა დაიწყეს
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 26 òïíâïîì, 55 óâïæë èìöïâîæåþóäò ãäæïíòì èå-8 ìïìöåäïéìîóäåþòì æïùåìåþóäåþïøò, âïúõïæåþà óâïæë øòèøòäëþòì ïáúòïì, îëèåäìïú æîëàï ãïíèïâäëþïøò
Read more

საქართველოსადმი ტურისტების ინტერესები დღითი დღე იზრდება
ïÿïîòì üóîòçèòìï æï êóîëîüåþòì æåðïîüïèåíüò äòüâòì îåìðóþäòêòì ìïåîàïøëîòìë ãïèëôåíïøò ­ Alventure 2015­øò èëíïùòäåëþæï, îëèåäòú üîïæòúòóäïæ óêâå èå­11 ùåäòùïæòï òèïîàåþï
Read more