დისკუსია ჯანდაცვის პოლიტიკის შესახებ
õåäâï÷ïóîòì èóíòúòðïäòüåüòì ãïèãåëþïìàïí ïîìåþóäò «áïäàï ëàïõòì» ëîãïíòçåþòà ãïòèïîàï øåõâåæîï­æòìêóìòï öïíæïúâòì ðëäòüòêòì øåìïõåþ, îëèåäìïú åìùîåþëæíåí èóíòúòðïäòüåüøò
Read more

შეხვედრა << სოკარის>>  წარმომადგენლებთან
ïßïîòì èàïâîëþòì àïâèöæëèïîòì èëìïõäåëþïìàïí øåõâåæîåþòìïì åîà­åîà èíòøâíåäëâïí àåèïæ ãïèëòêâåàï ãïçòôòúòîåþï   îåãòëíøò ãïçòôòúòîåþòì øåìïõåþ ìîóäò òíôëîèïúòòì èòìï
Read more

ზურაბ პატარაძე – აჭარის სავაჭრო – სამრეწველო პალატაში
ïßïîòì èàïâîëþòì àïâèöæëèïîåè çóîïþ ðïüïîïûåè îåãòëíòì ìïâïßîë­ìïèîåùâåäë ðïäïüòì ùïîèëèïæãåíäåþì èàïâîëþòì ïæèòíòìüîïúòïøò óèïìðòíûäï   ãïúíëþòàò õïìòïàòì øåõâåæîïì
Read more

ტურიზმის დეპარტამენტში მწვავე საკითხებზე ისაუბრეს
ხატია იაშვილი 591 98 24 26 þïçîåþòì æòâåîìòôòêïúòï, øòæï üóîòçèòì ìüòèóäòîåþï, âòçóïäóîò îåþîåíæòíãò, èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòòì ãåãèòì øåèóøïâåþï, æåðïîüïèåíüòì ìüîóáüóîó
Read more