წმინდა სამების ეკლესია აკურთხეს
ãóøòí ìïèåþòì èàïçå ùèòíæï ìïèåþòì ìïõåäëþòì åêäåìòï þïàóè-äïçåàòì èòüîëðëäòüèï èåóôå æòèòüîòè áïîàóäò åêäåìòòì ìòíëæòì ùåâîåþàïí åîàïæ ìïçåòèëæ ïêóîàõï   úõïæòï, ïè
Read more

მხოლოდ მაყურებლის ამპლუას ვერ დასჯერდა
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì ìïõåäèùòôë èóìòêïäóîò úåíüîòì õåäèûéâïíåäëþòì èëùïæòíåþòà õåäëâíåþòì úåíüîòì ïîü­êïôåøò ïîïåîàò ìïòíüåîåìë ìïéïèë òèïîàåþï. ïèöåîïæ
Read more

<< ან ხარ შენს სინდისთან სუფთა და ემსახურები ეთიკურ ჟურნალისტიკას ან ჩერდები და ტაიმაუტს იღებ>>
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 òîòíï ñóîóïì ÷âåíì áïäïáøò ñâåäï òúíëþì. èïì ðîòíúòðóäò, øîëèòìèëñâïîå æï ðîëôåìòëíïäò ýóîíïäòìüòì ìïõåäò ïáâì. îëãëîú àïâïæ ïèþëþì, þåæíòåîò è
Read more

დაიცავს თუ არა კომპანია სამშენებლო ნორმებს, მთლიანად მის სინდისზეა დამოკიდებული?!
ნანა აბულაზე 591 98 59 17 «áïäïáò âåéïî ìóíàáïâì, èîïâïäìïîàóäòïíèï ìïõäåþèï æïïèïõòíöï þïàóèòì òåîìïõå», «ïîïâòí òúïâì èëìïõäåëþïì, îëèåäìïú èøåíåþäëþåþòìãïí ãïèëùâåóäò
Read more