reklama

 

<< უპრეცედენტო ფასდაკლებების სეზონი აჭარაში >>
ხატია იშვილი  591 98 24 26          ïõïäò ùäòì æéååþøò üóîòìüåþòì èëìïçòæïæ ïÿïîòì üóîòçèòìï æï êóîëîüåþòì æåðïîüïèåíüò ìðåúòïäóî èïîêåüòíãóä éëíòìûòåþïì ïõëîúòåäåþì. ðîë
Read more

ნუ მოჭრი ნაძვს
ხატია იაშვილი 591 98 24 26            ãïîåèëìï æï þóíåþîòâò îåìóîìåþòì æïúâòì èòíòìüîèï åäãóöï  õëêîòøâòäèï, ïõïäò ùäòì èëïõäëåþïìàïí æïêïâøòîåþòà ìðåúòïäóîò þîòôòíãò ãïè
Read more

გავერთიანდეთ ქალთა ძალადობის აღმოსაფხვრელად
ხატია იაშვილი  591 98 24 26   ãóøòí, æåèëêîïüòóäò ÷ïîàóäëþòì úåíüîøò áïäàï ïîïìïèàïâîëþë ëîãïíòçïúòï ­ ôëíæò «ìëõóèòìï» æï þïàóèòì ãåíæåîóäò ìïêëíìóäüïúòë ìïþÿëì ëîãïíòçå
Read more

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებს 21 ავტომანქანა გადეცა
 ხატია იაშვილი    ãóøòí, ïßïîòì öïíèîàåäëþòìï æï  ìëúòïäóîò æïúâòì ìïèòíòìüîëì «ìëôäïæ ðòîâåäïæò öïíæïúâòì  ãïíâòàïîåþïçå õåäøåùñëþòì» ðîëãîïèòì ôïîãäåþøò, õóäëì, øó
Read more