მასწავლებლის ხეივანი და ძეგლი ბათუმში _ საზოგადოებრიობის ახალი ინიციატივა
რევაზ მსხილაძე 568 97 92 92 ïÿïîòì òíüåäòãåíúòïè ìïçëãïæëåþîòëþòì ìïõåäòà, êòæåâ åîàò åîëâíóäò èíòøâíåäëþòì òíòúòïüòâï ùïèëïñåíï ­ þïàóèøò, çéâòìðòîï ðïîêøò åîà­åîà õåòâï
Read more

<< სვეტიცხოვლობა>> გააერთიანებს ქართველებს მთელი მსოფლიოდან
თამაზ გენძეხაძე 27 48 93 àþòäòìøò ãïýéåîæï òíòúòïüòâï, îëèåäòú èàåäò èìëôäòëì áïîàâåäåþòì àïâèëñîïì ãóäòìõèëþì   ìïáïîàâåäëì êïàëäòêëì­ðïüîòïîáèï òäòï II àïâòì üîïæòúòóä
Read more

ძვირიანი ყავა და … უფულოდ დარჩენილი არომატული სასმელის მოყვარული ბათუმელები
ირმა ცეცხლაძე 57 48 94 ñïâòì øåìïõåþ èîïâïäò àáèóäåþï ïîìåþëþì. èïà øëîòì êò ñâåäïçå ðëðóäïîóäòï äåãåíæï åàòëðåäò èùñåèìåþòìï æï ãïèõòïîóäåþóäò àõåþòì øåìïõåþ, ìïæïú èëàõ
Read more

არასამთავრობო ორგანიზაცია _ წარუმატებელი ყაზახური ინვესტიციების შესახებ
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 «áïîàóä­ñïçïõóîèï êëèðïíòïè «ïßïîï îòçëîà ¸ëäæòíã þò.âòè» ïéåþóäò âïäæåþóäåþåþò âåî øåïìîóäï æï 21 ëþòåáüòæïí, îëèåäòú èïà ðòîæïðòîò èòñòæâòì ùå
Read more