ამირან არაბული: შემიძლია აქაურობას ქართული ენის საცავი ვუწოდო
ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ôòäëäëãòóî èåúíòåîåþïàï æëáüëîò, ðîëôåìëîò, åìååþòìï æï ìïèåúíòåîë íïøîëèåþòì ïâüëîò, ôëäêäëîòìüò, îóìàïâåäòì ìïõåäëþòì áïîàóäò äòüåîïüóîòì òíì
Read more

დეგიტალური ჰუმანიტარია – თანამედროვე სამეცნიერო გამოწვევა
ნინო ცხვარაძე 591 98 59 17 þïàóèòì øëàï îóìàïâåäòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüøò ôîïíêôóîüòì ãëåàåì ìïõåäëþòì óíòâåîìòüåüàïí àïíïèøîëèäëþòà õëîúòåäæåþï ðòîâåäò «ìïåîàïøëîòìë ì
Read more

<< თანასწორი შესაძლებლობის გაძილიერება - საქართველოში>>
თამაზ მგზავრიძე 27 48 94 ìïèëèïâäë ìïáèòïíëþòì, åêëíëèòêóîò æï ìïèëáïäïáë ïáüòâëþòì  ãïûäòåîåþòì ìïêòàõåþì èòåûéâíï ïè ìïõåäùëæåþòì êëíôåîåíúòï, îëèåäòú àþòäòìøò, ìïìüóèî
Read more

მიწის არათუ გაყიდვის დაკანონება, არამედ აჭარაში მიწის რეფორმის დანაშაულებრივი ჩაშლაცაა გასარკვევი
àáâåíò ãïçåàòì 13 àåþåîâäòì  íëèåîøò ýóîíïäòìü  îåâïç èìõòäïûòì ùåîòäò «ðïïüï êëéóïøâòäò: èøëþäòóî èòùïì ñëâåä ãïèâäåä­ãïèëèâäåäçå èìëôäòëøò ïîïâòí ñòæòì» æïòþåßæï. ùåîòä
Read more