რა გახდა დეპუტატთა დაპირისპირების მიზეზი?
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 îåðäòêåþò, èùâïâå êîòüòêï æï óîàòåîàæïðòîòìðòîåþï ­ ïîú ïèöåîïæ ÷ïóâäòï õèïóîòì ãïîåøå ïßïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì óèïéäåìò ìïþßëì þòóîëì îòã
Read more

ოფიციალური ვიზიტით – კანადაში
ïÿïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì ìïèàïâîëþë æåäåãïúòï èàïâîëþòì àïâèöæëèïîòì ïî÷òä õïþïûòì õåäèûéâïíåäëþòà, ëôòúòïäóîò âòçòüòà, êïíïæòì áïäïá èëíîåïäøò òèñëôåþï. âòçòüòì ôï
Read more

ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა!
èìëôäòëì èïîàäèïæòæåþäåþò èïúõëâîòì ïéæãëèòì þîùñòíâïäå æéåìïìùïóäì çåòèëþåí   þïàóèòì éâàòìèøëþäòì øëþòì ìïõåäëþòì üïûïîøò ïéæãëèòì éïèåì ãïíìïêóàîåþóäò õïäõèîïâäëþ
Read more

მერია მონაცემთა ბაზის გადამოწმებას იწყებს
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 þïàóèòì èåîòï æïìóôàïâåþòì èëìïêîåþäòì ãïæïèõæåäàï èëíïúåèàï þïçòì ãïæïèëùèåþïì òùñåþì. ïèòì øåìïõåþ èåîòòì ìïôòíïíìë­åêëíëèòêóîò ìïèìïõóîòì óô
Read more