მუსლიმი ქალბატონები_ფოტოებში
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 ïîï - îåäòãòóîò êóàõòà æòìêîòèòíïúòïì, ñâåäï áïäò àïíïìùëîòï, ñâåäï èïàãïíì ïáâì àïâòìóôïäò ïî÷åâïíòì óôäåþï ­ åì ìïàáèåäò èïéïäèàòïí ïÿïîïøò èú
Read more

<< ქალთა ოთახი>> _ შუახევის სტუმარი
ოათარ ცინარიძე 27 48 93 ãåíæåîóäò àïíïìùëîëþï, àâòàèèïîàâåäëþòì ïæãòäëþîòâ ëîãïíëåþøò áïäåþòì ÷ïîàóäëþï, þòçíåììïáèòïíëþòì ïîåïäòì ãïôïîàëåþï, «áïäàï ëàïõåþòì» ïîïìïèàïâî
Read more

სარეაბილიტაციო სამუშაოები ერთ კვირაში დაიწყება
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 þïàóèòì òíôåáúòóîò ìïïâïæèñëôëì ðïàëäëãòòì,  øòæìòìï æï üóþåîêóäëçòì úåíüîòì øåíëþòì A êëîðóìòì îåïþòäòüïúòï åîà êâòîïøò æïòùñåþï   ìïèóøï
Read more

საერთაშორისო ბიზნესფორუმი << ნიკოლაევი_ბათუმი>>
26 ïðîòäì íòêëäïåâøò ìïòíâåìüòúòë ôëîóèò «íòêëäïåâò­þïàóèò» ãïòõìíï ôëîóèòì ôïîãäåþøò óúõëåäò ðïîüíòëîåþò ìïáïîàâåäëøò þòçíåìòì æïùñåþòì îåãóäïúòåþì, ïÿïîòì îåãòëíòì ìïòí
Read more