<< პრობლემებზე სწრაფი რეაგირების ოსტატი >>
«ãïúåèóä ìòêåàåì ïî òâòùñåþåíë» ­ óàáâïèà. ïîú ÷âåí âòâòùñåþà æï þïàóèòì èå­19 ìïþïâøâë þïéò þïéåþòì ãïåîàòïíåþòì æòîåáüëîì íïüïäòï çïáïîåòøâòäì ðïüïîåþçå ãïúåèóäò ìòêåàò
Read more

მთიელები ვიზიტიორებს ელიან
èïéïäèàòïíò ïßïîï åîà­åîàò ãïèëî÷åóäò êóàõåï àïâòìò òìüëîòòà, éòîìøåìïíòøíïëþåþòàï æï àâïäùïîèüïúò þóíåþòà, îïú õåäìïñîåä ðòîëþåþì áèíòì ïá üóîòçèòì ãïíâòàïîåþòìàâòì. ïéì
Read more

ახალი ტურისტული მარშრუტები
ხატია იაშვილი 591 98 24 26 ìïáïîàâåäëøò üóîòìüóäò ðëüåíúòïäòà ãïèëî÷åóäò îåãòëíò ­ ïßïîï, óèîïâäåìëþòìàâòì çéâïçå æïìâåíåþïìàïí ïìëúòîæåþï, àóèúï ïßïîòì üóîòçèòìï æï êóîë
Read more

არ შეგშურდეთ ნიუ_იორკელების!..
ნიკოლოზ ნიკოლაიშვილი 593 75 82 06 àïâæïðòîâåäïæ øåòûäåþï æïóöåîåþäïæïú êò èëãå÷âåíëà (ïíæï, ìóäïú òì ãïòôòáîëà, íåüïâ ÷âåí îï øóïøò âïîàë), èïãîïè òüïäòóî La Stampa­ì àó
Read more