ვანესა მეი: ისე მომეწონა ბათუმი, მსურს კიდევ დავბრუნდე
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 «ûïäòïí êïîãò æîë ãïâïüïîå ìïáïîàâåäëøò, èëèåùëíï þïàóèò, óäïèïçåìò áïäïáòï, óàþòäåìò õïäõòàï æï æïõâåùòäò èìèåíåäòà. ÷åèàâòì ïèïéåäâåþåäò êëíúå
Read more

აუცილებელი თუ სასურველი?
ქეთევან კილაძე 593 73 45 74 èøëþòïîëþïì àïí îëè ûäòåîò üêòâòäò ïõäïâì, åì ïæïè æï åâïæïí úíëþòäòï. àïíïèåæîëâå èåæòúòíòì èòéùåâåþòì ôëíçå ìóä óôîë èåüò áïäò ïèþëþì óïîì ø
Read more

<< შავი ზღვის დედოფლები>> ბათუმელები გახდნენ
მანანა ზიძიშვილი 598 24 94 97 áâòøòì èëåæïíçå êòæåâ åîàò  üóîíòîò «øïâò çéâòì æåæëôäåþò» ãïòèïîàï. ïèöåîïæ ÷âåíèï áïäïáèï ôîåíþóîàåä ãëãëíåþì óèïìðòíûäï ìïåîàïøëîòìë éòï
Read more

<<მე მინდა ისევ წვიმაში ვიდგე >>
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïè ìïõåäùëæåþòì  äòüåîïüóîóä-èóìòêïäóîò ìïéïèë ãïòèïîàï þïàóèòì õåäëâíåþòì úåíüîøò, ìïæïú ìïçëãïæëåþòì ùòíïøå  þïàóèåäò åáòèò òîòíï õòíòêïûå
Read more