ასლან ლორთქიფანიძე: აჭარის სამართლებრივი სტატუსი შეიძლება იყოს <<აჭარის რეგიონი>>
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 აქვს თუ არა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას  ავტონომიის შესაბამისი ფუნქციები და არის თუ არა საჭირო ზოგადად ავტონომია, ამ თემაზე საზოგადოება ბოლო
Read more

კომისიას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 ïßïîòì óèïéäåìò ìïþßëì ïãîïîóä æï àâòàèèïîàâåäëþòì ìïêòàõàï êëèòìòïì ïõïäò àïâèöæëèïîå ¸ñïâì   èåîïþ ïþïøòûå ïéíòøíóä àïíïèæåþëþïçå îëãëîú
Read more

ოპოზიცია არჩილ ხაბაძეს უმაღლეს საბჭოში იწვევს
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 ïßïîòì óèïéäåìò ìïþßëì ëðëçòúòóîò íïùòäò îåãòëíòì ðòîâåä ðòîì ìïêïíëíèæåþäë ëîãïíëøò òùâåâì   ïéíòøíóä ìïêòàõì æåðóüïüåþèï 21 èïòìì ãïèïîàó
Read more

ბათუმი ბიზნესფორუმს მასპინძლობდა
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 óêîïòíòì þòçíåììåáüëîòì ùïîèëèïæãåíäåþò ïßïîïøò òíâåìüòúòåþòì ãïíõëîúòåäåþòà òíüåîåìæåþòïí   ãïúíëþòàò õïìòïàòì øåõâåæîåþòì øåèæåã, «þïàóè
Read more