ასლან ლორთქიფანიძე: მრავალმხრივი დივერსიფიცირებული საგარეო პოლიტიკის გარეშე, როგორც სახელმწიფო, ვერ ვიარსებებთ
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30   èúëúïâò ëêóðïúòï, èëóãâïîåþåäò áïîàóä­îóìóäò óîàòåîàëþï, ïþïøòûå­êïîïìòíòì ôëîèïüò ïîïåîàõåä ãïèõæïîï ìïçëãïæëåþòì ãïíìöòì æï ãóäòìùñîëèòì àå
Read more

ეს მხოლოდ დასაწყისია
მარიანა მითაიშვილი 27 48 93 ბათუმელი და თბილისელი მხატვრების 12-კაციანი ჯგუფი ახლახან დაბრუნდა სტამბოლიდან, სადაც 14 დღე დაჰყო   საინტერესო პროექტი, რომლის იდეა ბათუმში თ
Read more

მთავარია, << ყველაფერი ერთ ლარად >> არ შეგვიფასოს ტურისტმა
ხატია იაშვილი 591 98 24 26 ìïçïôõóäë üóîòìüóäò ìåçëíò ïáüòóî ôïçïøò øåâòæï. ÷âåíì îåãòëíì ïàïìëþòà óúõëåäò üóîòìüò åùâòï. þïàóèòì ðäïýò æïèìâåíåþäåþì âåî òüåâì. çëãò êèïñ
Read more

პროფესორ ფერიდე აცამბას უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 úíëþòä èåúíòåîì, ïéèëìïâäåàèúëæíåì, èëìêëâòì äëèëíëìëâòì ìïõåäëþòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüòì ðîëôåìëî ôåîòæå ïúïèþïì þïàóèòì øëàï îóìàïâåäòì ìïõ
Read more