ციხეებს ეკალ – ბარდები მოედო
ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 òøäåþëæï õòõïíòì úòõå. êòæåâ îïèæåíòèå ùåäì àó ãïóûäåþæï ìïóêóíååþì ãïèëüïîåþóäò úòõòì áëíãóîåþò... ìïáïîàâåäëì êóäüóîòìï æï ûåãäàï æïúâòì ìïèò
Read more

პეტიციის ავტორები – საკრებულოს გადაწყვეტილების მოლოდინში
ნანა აბულაძე 591 98 59 17 ðîëåáüòì «ðåüòúòï ­ õïäõòì õèï àâòàèèïîàâåäëþïøò» ôïîãäåþøò õåäâï÷ïóîòì èóíòúòðïäòüåüòì ùïîèëèïæãåíäåþèï àâòàèèïîàâåäëþïøò õóàò ðåüòúòï ùïîïæãòí
Read more

დაიწყება კი საქართველოს აგროსექტორში საგანგებო ღონისძიებების განხორციელება?
რევაზ მსხილაძე 568 97 92 92 öåî êòæåâ áâåñíòì õåäòìóôäåþïøò «íïúòëíïäóîò èëûîïëþòì» ñëôíòì æîëì ãïõæï íïàåäò, îëè ïãîëìåáüëîøò ìïãïíãåþë éëíòìûòåþåþòì ãïíõëîúòåäåþòì ãïîå
Read more

,, პარლამენტარები სტუდენტებივით ვართ, ხან თბილისში ვესწრებით სხდომას, ხან – ქუთაისში”…
ირმა ცეცხლაძე 27 48 94 ავირჩიეთ საქართველოს პარლამენტი, ჩაჩუმდა საარჩევნო ხმაური და დაიწყო უკვე ჩვეული, საპარლამენტო ბატალიები, რომელსაც ერთი და იგივე ოპონენტები ამძაფრებ
Read more