reklama

 

ღია პირველობა– კრივში
ოთარ ცინარიძე 27 48 93   øóïõåâåä êîòâòì èëñâïîóäåþì êïîãïæ ïõìëâà èùâîàíåäò ìëìë ùòíïèûéâîòøâòäò. èòìò õåäæïìèòà ïîïåîàò èàòåäò ÿïþóêò åçòïîï ìðëîüòì ïè ìïõåëþïì. ÿâïíåä
Read more

მკლავჭიდელებმა ძალები მოსინჯეს
ოთარ ცინარიძე 599 85  21 14 õåäâï÷ïóîòì îïòëíóäò ðîëêóîïüóîï úõëâîåþòì öïíìïéò ùåìòì æïèêâòæîåþòì èòçíòà, ìõâïæïìõâï ìïõòì ìðëîüóä æï èïìëþîòâ éëíòìûòåþïì èïîàïâì áåæïøò,
Read more

ოლიმპიური ნაკრების კანდიდატები ბულვარში ვარჯიშობენ
ირაკლი დარცმელიძე 571 13 50 13 èòèæòíïîå ùäòì èïîüøò þïàóèøò èûäåëìïíàï êäóþò «ïüäåüòêò» æïïîìæï, îëèåäìïú ùïîìóäøò úíëþòäò èûäåëìïíò, ìïáïîàâåäëì, ììîê-ìï æï îóìåàòì ïîï
Read more

<< თუ ასე გაგრძელდება, 10 წელიწადში მუსიკის ხელმძღვანელი სანატრელი გაგვიხდება >>
ირმა ცეცხლაძე 27 48 93   èøâòæò, ãïùëíïìùëîåþóäò, æïæåþòàò ïóîòì èïüïîåþåäò áïäò, îëèåäòú ïîïìëæåì êïîãïâì  òíüåäåáüóïäòìàâòì æïèïõïìòïàåþåä òíæòâòæóïäòçèì. êëíôäòáü
Read more