ბათუმი საერთაშორისო გამოფენას უმასპინძლებს
ხატია იაშვილი 591 98 24 26 ìïìëôäë­ìïèåóîíåë üåáíòêï, ìëôäòì íëþïàò, óïõäåìò æïíïæãïîåþò ­ åì æï ìõâï ìïõòì ðîëæóáüò òáíåþï ùïîèëæãåíòäò þïàóèòì ñòíóäòì ìïìïõäåøò ìïèò æé
Read more

<< ნაციონალებმა >> მერის იმპიჩმენტის საკითხის დასაყენებლად პროცედურები დაიწყეს
ხატია იაშვილი 591 98 24 26 «åîàòïíò íïúòëíïäóîò èëûîïëþï» þïàóèòì èåîòì èðò÷èåíüòì ìïêòàõçå ðîëúåæóîåþì òùñåþì æï ìïêîåþóäëì ìõâïæïìõâï ôîïáúòïìàïí êëíìóäüïúòåþì ãåãèïâì
Read more

ზურაბ პატარაძემ ამომრჩევლებს მაჟორიტარი კანდიდატები წარუდგინა
ოთარ ცინარიძე 27 48 94 øåçéóæóäò øåìïûäåþäëþåþòì èáëíå 12 þïâøâòì 28 ôëüë, èïà øëîòì ðîëåáüòì «øå÷åîåþóäò ùïèòì» ëîãïíòçïüëîòì òíãï æòïìïèòûòì ãïîæïúâäòäò æòì, èïòï (üóêò
Read more

<< შეჩერებული წამი>> – დისთვის მიძღვნილი პროექტი
ხატია იაშვილი 591 98 24 26 øåçéóæóäò øåìïûäåþäëþåþòì èáëíå 12 þïâøâòì 28 ôëüë, èïà øëîòì ðîëåáüòì «øå÷åîåþóäò ùïèòì» ëîãïíòçïüëîòì òíãï æòïìïèòûòì ãïîæïúâäòäò æòì, èïòï (
Read more