ვის მისცემს პასუხისგებაში ჰააგის სასამართლო?
ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 îï æïìêâíïì æïæåþì ¸ïïãòì ìïåîàïøëîòìë ìïìïèïîàäë 2008 ùäòì ïãâòìüëì ëèàïí æïêïâøòîåþòà, îëèåäò ìïõåäèùòôëì äòæåîåþò òáíåþòïí æïæïíïøïóäåþóäíò
Read more

აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მუშაობა საგანგებოდ აღინიშნა
  ïÿïîòì ìïçëãïæëåþîòâò öïíæïúâòì úåíüîòìï æï èòìò æòîåáüëîòì ûïäòìõèåâï åðòæçåæïèõåæâåäëþòìï æï òèóíòçïúòòì ìôåîëøò ìïáïîàâåäëì øîëèòì, öïíèîàåäëþòìï æï ìëúòïäóîò æïúâòì
Read more

<< თავისუფალი დემოკრატები>> მიწის რეგისტრაციის ახალი წესის დამტკიცებას ეწინააღმდეგებიან
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 ãïìóäò ùäòì èòùóîóäì ìïáïîàâåäëì èàïâîëþïè ðïîäïèåíüì èòùòì îåãòìüîïúòïìàïí æïêïâøòîåþóäò úâäòäåþòì ãïíõòäâï æï÷áïîåþóäò ùåìòà èëìàõëâï  
Read more

აჭარის მთავრობა ბათუმის ბულვარს სამართავად ქალაქის მერიას გადასცემს
2 àåþåîâïäì ïßïîòì èàïâîëþòì èëîòãò ìõæëèï ãïòèïîàï, ìïæïú æéòì ùåìîòãòà ãïàâïäòìùòíåþóäò 11 ìïêòàõò ãïíòõòäåì   èàïâîëþòì ùåâîåþèï «ïÿïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì ï
Read more