ვინ არის თამაზ ჭაღალიძე?
ნინო ცხვარაძე 27 48 93 27 ùäòì àïèïç ßïéïäòûå õóäëæïíïï, àóèúï ïèýïèïæ èòìò ëöïõò ãóîòïøò, ìëôåä  çëüøò úõëâîëþì. ðòîâåäò òíüåîâòó èïìàïí ãïìóä ùåäì ãïèëáâåñíæï þåßæóî èå
Read more

ან <<ჰო>> გვითხრან, ან <<არა>>…
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 òðëàåêóîò ìåìõåþòà æïçïîïäåþóäò èëáïäïáååþò ïßïîòì èàïâîëþòì ìïõäàïí øåòêîòþíåí. ìïðîëüåìüë ïáúòòì èëíïùòäååþò èàïâîëþòì  àïâèöæëèïîåìàïí ïî
Read more

ახალი ტურისტული სეზონისთვის მზადება დაიწყო
მანანა ტაკიძე 27 48 93   þïàóèòì þëüïíòêóîèï þïéèï ïõïäò üóîòìüóäò ìåçëíòìàâòì èçïæåþï óêâå æïòùñë. èïäå þïéì êòæåâ åîàò èïîøîóüò øååèïüåþï. üóîòìüóäò ìïèïîøîóüë ãçò
Read more

კომისიებმა ინიციატივის გაწვევას მხარი დაუჭირეს
ïßïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì óèïéäåìò ìïþßëì ïæïèòïíòì óôäåþïàï æïúâòì, öïíèîàåäëþòì æïúâòìï æï ìëúòïäóî ìïêòàõàï êëèòìòåþòì ãïåîàòïíåþóä ìõæëèïçå êïíëíèæåþäåþèï æéòì ù
Read more