მხოლოდ მაყურებლის ამპლუას ვერ დასჯერდა
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì ìïõåäèùòôë èóìòêïäóîò úåíüîòì õåäèûéâïíåäëþòì èëùïæòíåþòà õåäëâíåþòì úåíüîòì ïîü­êïôåøò ïîïåîàò ìïòíüåîåìë ìïéïèë òèïîàåþï. ïèöåîïæ
Read more

<< ან ხარ შენს სინდისთან სუფთა და ემსახურები ეთიკურ ჟურნალისტიკას ან ჩერდები და ტაიმაუტს იღებ>>
ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 òîòíï ñóîóïì ÷âåíì áïäïáøò ñâåäï òúíëþì. èïì ðîòíúòðóäò, øîëèòìèëñâïîå æï ðîëôåìòëíïäò ýóîíïäòìüòì ìïõåäò ïáâì. îëãëîú àïâïæ ïèþëþì, þåæíòåîò è
Read more

დაიცავს თუ არა კომპანია სამშენებლო ნორმებს, მთლიანად მის სინდისზეა დამოკიდებული?!
ნანა აბულაზე 591 98 59 17 «áïäïáò âåéïî ìóíàáïâì, èîïâïäìïîàóäòïíèï ìïõäåþèï æïïèïõòíöï þïàóèòì òåîìïõå», «ïîïâòí òúïâì èëìïõäåëþïì, îëèåäìïú èøåíåþäëþåþòìãïí ãïèëùâåóäò
Read more

ღირსეული შრომის დღეს პროფკავშირები მანიფესტაციით გამოეხმაურა
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 3 ëáüëèþåîì ìïáïîàâåäëì ðîëôêïâøòîåþò éòîìåóäò øîëèòì æéåì ïéíòøíïâì. éëíòìûòåþï ãïåîàòïíåþòì òíòúòïüòâòà ñëâåäò ùäòì ëáüëèþîòì ðòîâåä øïþïàì ò
Read more