მოსალოდნელია თუ არა საქართველოში აშშ–ის სამხედრო ბაზების განთავსება?
ლაშა ხომერიკი593 50 82 69 ìïáïîàâåäëì ÷îæòäëïüäïíüòêóî ïäòïíìàïí æï åâîëêïâøòîàïí æïïõäëåþï ìïñëâåäàïë èìöåäëþòì ìïãïíòï. åáìðåîüàï íïùòäò àâäòì, îëè íïüëìàâòì, ïè åüïðçå
Read more

რას ნიშნავს აქტიური მოქალაქე?
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ùåäì åîëâíóä ãïèëúæåþçå ïþòüóîòåíüåþò (çëãòåîàò óèïéäåìò ìïìùïâäåþäòì ìóîâòäòìïèåþî) ïõïä ìïãïíì «ìïèëáïäïáë ãïíïàäåþïì» ÷ïïþïîåþåí. ïèïìàïí
Read more

შშმ პირები ორთვიან სტაჟირებას გაივლიან
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 ïßïîòì ïâüëíëèòóîò îåìðóþäòêòì öïíèîàåäëþòìï æï ìëúòïäóîò æïúâòì ìïèòíòìüîëìï æï ïîïìïèàïâîëþë ëîãïíòçïúòåþì øëîòì àïíïèøîëèäëþòì èåèëîïíæóèò ã
Read more

23 წელი– ხოჯალის ტრაგედიიდან
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 ïçåîþïòöïíåäèï åîèï õëöïäòì üîïãåæòòì æéå ïéíòøíï. åì àïîòéò þïàóèøò ïçåîþïòöïíòì ìïêëíìóäëì æï æòïìðëîòì ùïîèëèïæãåíäåþòì  òíòúòïüòâòàï æï ëîã
Read more