ერთიანი ეროვნული გამოცდები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში დასრულდა
ნინო ცხვარაძე 27 48 94 ãïèëúæåþò ìïáïîàâåäëì èïìøüïþòà ïîìåþóä 19 ìïãïèëúæë úåíüîøò åîàæîëóäïæ èòèæòíïîåëþæï. þïàóèòì ìïãïèëúæë úåíüîòì ïæèòíòìüîïüëîòì èïíó÷ïî äëîòïì øåô
Read more

გაზრდილი ბიუჯეტი და განახლებული პროგრამა _ მერიაში
მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 èòèæòíïîå ùäòì áïäïáòì þòóöåüò øåèëìïâäåþòìï æï åêëíëèòåþòì õïîöçå 450 000 äïîòà ãïòçïîæï æï èàäòïíëþïøò 139 èòäòëí 469 400 äïîòà ãïíòìïçéâîï.
Read more

მოდის კვირეული << adjara fashion week _ 2015>>
ხატია იაშვილი 591 98 24 26 30 òâäòìòæïí 2 ïãâòìüëì ÷ïàâäòà ìïúõëâîåþåäò êëèðäåáìòì «Palm Apartments»­òìï æï éòï ìïúóîïë ïóçòì üåîòüëîòïçå, ðòîâåäïæ ïßïîïìï æï ìïáïîàâåäëø
Read more

ბათუმის სიმფონიურ ორკესტრს თურქმა მაესტრომ უდირიჟორა
მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ÷âåíì áïäïáøò òèñëôåþëæï úíëþòäò èïåìüîë àóîáåàòæïí  åèòí ãóâåí òïøäòöïèò, îëèåäèïú þïàóèòì èóìòêïäóîò úåíüîòì ìòèôëíòóîò ëîêåìüîòì êëíúåîüø
Read more