პროექტი << ფესტივალების ორგანიზება და მართვა >> დაიწყო

martva

15 íëåèþåîì ïßïîòì

ãïíïàäåþòì,  êóäüóîòìï æï ìðëîüòì ìïèòíòìüîëìï æï

þîòüïíåàòì ìïþßëì

åîàëþäòâò ðîëåáüòì

«ôåìüòâïäåþòì ëîãïíòçåþï æï èïîàâï» ðîåçåíüïúòï

ãïòèïîàï

 

èïì ïÿïîòì ãïíïàäåþòì, êóäüóîòìï æï ìðëîüòì èòíòìüîò ãòëîãò àïâïèïòøâòäò, èòíòìüîòì èëïæãòäå íïàòï ìòîïþòûå æï þîòüïíåàòì ìïþÿëì îåãòëíóäò æòîåáüëîò åíæò óòäòïèìò åìùîåþëæíåí.

ðîëåáüòì ðòîâåä åüïðçå ôåìüòâïäåþòì èåíåöèåíüòì ùïèñâïíò þîòüïíóäò ëîãïíòçïúòòì ­ «Festivals and Events International»­òì æòîåáüëîò íòê æëæìò ïÿïîòì ïâüëíëèòóî îåìðóþäòêïøò èëáèåæò ôåìüòâïäåþòì ëîãïíòçïüëîåþì øåõâæï. þîòüïíåäèï åáìðåîüèï ÷ïïüïîï âëîáøëôò àåèïçå ­ «ìïôåìüòâïäë ìåáüëîòì ãïèëùâåâåþò æï ìåáüëîàïøëîòìò àïíïèøîëèäëþòì èíòøâíåäëþï». ïè ìïèóøïë âòçòüòì øåæåãïæ þîòüïíåäò åáìðåîüò íòê æëæìò èëïèçïæåþì ïÿïîïøò ìïôåìüòâïäë ìåáüëîòì ìïÿòîëåþïàï øåôïìåþòìï æï ãïíâòàïîåþòì îåêëèåíæïúòåþòì æëêóèåíüì, îëèåäòú ìïôóûâäïæ æïåæåþï ôåìüòâïäåþòì èåíåöèåíüòì ðîëãîïèòì ìïèëáèåæë ãåãèïì 2017 ùäòìàâòì.

About The Author

Related posts