რა უნდა ვიცოდეთ ,,მაიმუნის ყვავილზე”

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 – iSviaTi virusi, romelsac `maimunis yvavilis~ saxeliT vicnobT, ZiriTadad centralur da dasavleT afrikaSi gvxvdeba. bolo …
წაიკითხე მეტი

ვაშლოვანს ახალი სკოლა დაამშვენებს

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – qvemo vaSlovani 500-ze met komls iTvlis. aq arsebuli ruslan melaZis saxelobis sajaro skolis …
წაიკითხე მეტი

ძლიერი ოჯახი – ძლიერი ქვეყანა

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – 125 wlis win iunus beriZem Tavis saxlSi sapatio stumars, cnobil eTnografsa da mwerals …
წაიკითხე მეტი

პრემიერა – სოფლის სკოლის სცენაზე

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – saqarTvelos mweralTa SemoqmedebiTi kavSiris wevr nana SainiZis iniciativiTa da amave kavSiris wevr vaxtang …
წაიკითხე მეტი

,,ცისარტყელას” საქველმოქმედო სპექტაკლი – ურეკში

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 – baTumis inkluziurma Teatralurma dasma `cisartyela~ ukrainidan iZulebiT gadaadgilebuli specialuri saWiroebebis mqone bavSvebisaTvis, romlebic …
წაიკითხე მეტი

,,გავიცნოთ მწერალი”

èïíïíï ûòûòøâòäò 598 24 94 97 – – ase ewodeboda aWaris mweralTa saxlSi gamarTul Sexvedras, romelzec aWaris moswavle axalgazrdobis sasaxlis …
წაიკითხე მეტი

,,…გრძნობ, რომ რკინის ხდები, რკინას კი ცრემლი არ მოსდის”

ნანა აბულაძე 577 20 35 90 – Soridan ver uyura, adga da wavida, sjeroda da sjera, rom Zalian male boroteba …
წაიკითხე მეტი

მოგონებები, რომლებიც არ ხუნდება

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – daria TurmaniZisTvis es weli dasamaxsovrebeli iqneba – gamovida misdami miZRvnili wigni `lamazi sicocxlis …
წაიკითხე მეტი