ქეთევან მუხაშარია

აჭარის საჭადრაკო სამყაროს გამოაკლდა ადამიანი, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა სპორტის ამ სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციაში – გარდაიცვალა საქართველოს სპორტის დამსახურებული …
წაიკითხე მეტი

თორნიკე რიჟვაძე: ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტაბილურობის შენარჩუნება

ნინო ცხვარაძე: 595 96 63 65 – აჭარის მთავრობის 26 თებერვლის სხდომაზე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სამი საკითხი განიხილეს. სხდომაზე დამტკიცდა …
წაიკითხე მეტი

ქალაქის ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა

ნინო ცხვარაძე: 595 96 63 65 – ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული რვა საკითხი განიხილეს. სხდომას „ერთიანი ნაციონალური …
წაიკითხე მეტი

მუნიციპალური ტრანსპორტი შაბათ-კვირასაც იმუშავებს

xatia iaSvili 555 18 48 88 – saqarTvelos premier-ministrma irakli RaribaSvilma pirveli uwyebaTaSorisi sakoordinacio sabWos sxdomis dasrulebis Semdeg SezRudvebis etapobrivi …
წაიკითხე მეტი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები მუშაობას ანახლებენ

xatia iaSvili 555 18 48 88 – uwyebaTaSorisi sabWos gadawyvetilebiT, zustad erTi wlis Semdeg, 1-li martidan, saqarTvelos masStabiT muSaobas ganaaxlebs …
წაიკითხე მეტი

ბათუმში რესტორნები შიდა სივრცეებში მუშაობას 1 მარტიდან განაახლებენ

xatia iaSvili 555 18 48 88 – mTavrobis gadawyvetilebiT, restornebi Sida sivrceebSi muSaobas ganaaxleben SabaT-kviris garda, baTumSi pirveli martidan, xolo …
წაიკითხე მეტი

ავად სახსენებელი თარიღი…

laSa xomeriki 593 50 82 69 – 25 Tebervali savalalo TariRia saqarTvelos uaxles istoriaSi – qveyanam 100 wlis winaT bolSevikuri …
წაიკითხე მეტი

ლადო მგალობლიშვილი: ხელისუფლება მზადაა მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ულტიმატუმი შედეგზე ორიენტირებული ვერ იქნება

ნინო ცხვარაძე 595 96 63 65 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე ნიკა მელია 23 თებერვალს პარტიის ოფისში დააკავეს. ოპოზიციის ლიდერის დაკავებას …
წაიკითხე მეტი

სკოლას ტარიელ ფუტკარაძის სახელს მიანიჭებენ

oTar cinariZe 599 85 21 14 – oriode Tvis win, 60 wlis asakSi, wuTisoflidan wavida baTumis yofili pirveli prefeqti, 1991 …
წაიკითხე მეტი