ენერგოდამოუკიდებლობა – საქართველოს რეალური დამოუკიდებლობის გარანტია

ლაშა ხომერიკი 27 48 93 ûäòåîò åäåáüîëìïæãóîåþò æï ¸åìåþò ïîï èïîüë üåáíòêóî èòéùåâåþì, ïîïèåæ èàåäò áâåñíòì ìòûäòåîåìïú ãïíïðòîëþåþì, èòì ãåëðëäòüòêóî …
წაიკითხე მეტი

ახალი სასწავლო წელი დაიწყო!

მანანა ძიძიშვილი 27 48 93 ãóøòí áâåñíòì èïìøüïþòà ïõïäò ìïìùïâäë ùåäò æïòùñë. 54,6 ïàïìçå èåüèï ðòîâåäêäïìåäèï øåïéë ìêëäòì êïîò, èëìùïâäåàï …
წაიკითხე მეტი

,,აირჩიე ბათუმი” – რეგიონის პოპულარიზაცია გრძელდება

õïüòï òïøâòäò 591 98 24 26 aWaris turizmis departamentis erTTviani internetkampania `airCiebaTumi~ ulamazesi videorgoliT sruldeba – klipSi, romelic internetsivrceSi gavrcelda, …
წაიკითხე მეტი

150-მდე გიდი გადაამზადეს

õïüòï òïøâòäò 591 98 24 26 turizmis ganviTarebis skolis farglebSi aWaraSi gidebis gadamzadeba grZeldeba turizmisa da kurortebis departamentis organizebiT 40-mde …
წაიკითხე მეტი

მინისტრი სკოლის დირექტორებს შეხვდა

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 ìïìùïâäë ùäòì æïùñåþï èíòøâíåäëâïíò èëâäåíïï áâåñíòì èëìùïâäå­-ïõïäãïçîæåþòìàâòì, èïàò ïéèçîæåäåþòìï æï ðîëôåìëî-­èïìùïâäåþäåþòìàâòì üîïæòúòòìïèåþî ïõïäò ìïìùïâäë …
წაიკითხე მეტი

,, ეს არის ან არასწორი კვლევის და მეთოდოლოგიის შედეგი, ან მიზანმიმართული ტყუილი”

èïîòïè õòàïîòøâòäò 27 48 93 `sazogadoebrivi ganviTarebis akademia~ 2018 wlis seqtembridan sakrebulos wevrTa aqtiurobas afasebs, romelic dayofilia sam ZiriTad kategoriad: …
წაიკითხე მეტი

ლიტერატურული ფესტივალი ,,ზე-კართან” საერთაშორისო მასშტაბებს იძენს

íïíï ïþóäïûå 591 98 59 17 Tvlis, rom misi yvelaze didi miRweva im festivalis daarsebaa, romelic xels uwyobs maRalmTian aWaraSi …
წაიკითხე მეტი

მხატვარი, რომელიც სილამაზის გარშემო ტრიალებს

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì õåäëâíåþòì ìïåîàïøëîòìë ôåìüòâïäòì ôïîãäåþøò ïßïîòì õåäëâíåþòì èóçåóèøò ùïîèëøëþòà áïîàâåäò, úíëþòäò ôîïíãò èõïüâîòì ïíîò …
წაიკითხე მეტი

ბათუმის შავი ზღვის მუსიკისა და ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი დაიხურა

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 èåøâòæå ùåäòï èìëôäòëøò ïéòïîåþóäò ðòïíòìüò, òóíåìêëì èøâòæëþòì ïîüòìüò åäòìë þëäáâïûå øåìïíòøíïâ ôåìüòâïäì ãâàïâïçëþì, îëèåäòú …
წაიკითხე მეტი