ბაბუის კვალზე

ოტარ ცინარიძე 599 85 21 14 þïîïàïóäåä áïàïèïûååþì áâåñíòìï æï êóàõòì èëïèïãå øàïèëèïâäåþò ïî ïêäòïà èïàò ùòíïðïîò òóìóô áïàïèïûå áïîàóä …
წაიკითხე მეტი

ანსამბლი ,, ელესა” ახალი ალბომის ჩაწერას იწყებს

თამაზ გენძეხაძე 27 48 94 áåæòì êóäüóîòì úåíüîàïí ïîìåþóäò ôëäêäëîóäò ïíìïèþäò «åäåìï» îïèæåíòèå ùäòì ùòí äëüþïîòìï æï ìïèõïüâîë õåäèûéâïíåäòì üïîòåä …
წაიკითხე მეტი

,, ვღალატობ… მხოლოდ საკუთარ თავს”

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 baTumel momReral niko beriZes wardgena ar Wirdeba, mas kargad icnoben mTel saqarTveloSi. niko sakmaod sityvaZunwia …
წაიკითხე მეტი

ირაკლი მანველიძე: ინტელექტი მაშინ ღირს რამედ, როცა სიყვარულს ემსახურება

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 þïàóèòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüòì ðîëôåìëîò, ðëäòüëäëãò òîïêäò èïíâåäòûå ÷âåíò ìïçëãïæëåþòìàâòì êïîãïæ úíëþòäò ðåîìëíïï, îëèåäàïí òíüåîâòóì …
წაიკითხე მეტი

ჩვენი საამაყო წინაპარი

ïÿïîòì ñïæò, ïèòåîêïâêïìòòì èóìäòèïíàï êëèòüåüòì ùåâîò îïìòñ ìóäåòèïíòì ûå þåîòûå öåî êòæåâ 16 ùäòì òñë, ìùïâäòì ãïìïãîûåäåþäïæ ìïáïîàâåäëæïí àóîáåàøò îëè …
წაიკითხე მეტი

,, ჩემთვის პატარა სამშობლო ბათუმია”

`wigni `cnobili adamianebis gamonaTqvamebis~ daTvalierebisas wavikiTxe: didi samSoblo aris is, romelsac emsaxurebi, patara – Sens sulSi da mogonebebSia. daxuWav Tvalebs, …
წაიკითხე მეტი

გენადი მიქელაძე: მთაში ამომრჩეველს თბილ ოთახში მიღებული კანონი არ აინტერესებს

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì ìïêîåþóäëì ìòâîúòà­ üåîòüëîòóäò æïãåãèïîåþòìï æï òíôîïìüîóáüóîòì ìïêòàõàï êëèòìòïì ëäïæïóîòì àåèòì èïýëîòüïîò ãåíïæò …
წაიკითხე მეტი

არის თუ არა საფრთხის შემცველი კარბამიდის ტერმინალი?

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 `Sewydes qimiuri Seteva baTumze~ – am sloganiT, airwinaRebiTa da samedicino niRbebiT aRWurvilma baTumelebma 20 …
წაიკითხე მეტი

ბათუმის ბულვარის დირექტორს სამი ახალი მოადგილე ჰყავს

ხატია იაშვილი 591 98 24 26 guSin aWaris finansTa da ekonomikis ministris moadgilem arCil vanaZem bulvaris direqtorTan irakli jinWaraZesTan erTad, …
წაიკითხე მეტი

ხელვაჩაურში დაფნის გადამამუშავებელი საწარმო გააფართოეს

soflis meurneobis proeqtebis marTvis saagento `erTian agroproeqts~ axorcielebs, romelic gaTvlilia grZelvadian ganviTarebaze misi mizania iseTi garemos Seqmna, romelic xels Seuwyobs …
წაიკითხე მეტი