,, ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი”

ყველაზე გაყიდვადი სალარო აპარატები! კომპანია “ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი” გთავაზობთ ბოლო თაობის სალარო აპარატებს. გარდა სალარო აპარატებისა, ჩვენს ერთგულ მომხმარებლებს შესაძლებლობა …
წაიკითხე მეტი

საქართველოს ჩემპიონატი – ქვიშის ფეხბურთში

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèøò æïìîóäæï ìïáïîàâåäëì ÷åèðòëíïüò áâòøòì ôåõþóîàøò, îëèåäèïú þïàóèòì çéâòìðòîï ðïîêøò ïîïåîàò ãóäøåèïüêòâïîò èòòçòæï èïì …
წაიკითხე მეტი

როგორია უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის საზღვარგარეთული გამოცდილება?

რევაზ მსხილაძე 599 85 21 14 ãïíìïêóàîåþóäò åîëâíóäò ìòèæòæîòì ­ èòùòì èìëôäòë àïâòìóôïä þïçïîçå ãïüïíòì ïíó óúõë áâåñíåþòì èëáïäïáååþòìàâòì èòñòæâòì …
წაიკითხე მეტი

ირაკლი მანველიძე: ნებისმიერი პრეზიდენტი, ვისაც აირჩევს ხალხი, იძულებული იქნება, მმართველ გუნდთან ითანამშრომლოს

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 ìïðîåçòæåíüë ïî÷åâíåþò èëïõäëâæï, èïîïàëíò æïòùñë æï ðîåçòæåíüëþòì êïíæòæïüåþòú ãïèëòêâåàíåí, èïîàïäòï, ìïðîåçòæåíüë òíìüòüóüò ïõäï ÷âåíøò …
წაიკითხე მეტი

ტენდერი მესამედ გამოცხადდება

მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 xariton axvledianis quCis #12 saxlis mSeneblobaze tenderi mesamed gamocxaddeba. SegaxsenebT, rom 2017 wlis 10 …
წაიკითხე მეტი

10 წელი – რუსეთ – საქართველოს ომიდან

მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ruseT-saqarTvelos agvistos omSi daRupul gmirebs kidev erTxel miages …
წაიკითხე მეტი

ევროპის გრან-პრი – მშვილდოსნებს

მანანა ძიძიშვილი 568 24 94 97 ìëôòïøò ÷ïüïîåþóä åâîëðòì ãîïí­ðîòçå ùïîèïüåþòà ãïèëâòæï ìïáïîàâåäëì áïäàï íïêîåþò èøâòäæëìíëþïøò, îëèäòì øåèïæãåíäëþïøò øåæòëæíåí èìëôäòëìï …
წაიკითხე მეტი

,, ტრადიციულად, ყოველ წელს, ინტელექტის ზეიმის მონაწილე ვხდებით”

ნანა აბულაძე 591 98 59 17 üîïæòúòïæ áúåóäò òíüåäåáüóïäóîò àïèïøåþòì ôåìüòâïäò þïàóèøò óêâå èåîâåæ ãïòèïîàï, îëèåäøòú þïàóèòæïí ëúæïïàèï ãóíæèï èòòéë …
წაიკითხე მეტი