კარლ ჰარცელი: იმედს ვიტოვებთ ის ხარვეზები რაც იყო არჩევნების პირველ რაუნდში, მეორეში გამოსწორდება.

ნანა აბულაძე 577 20 35 90 – 21 ოქტომბერს, საქართველოში ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი ბათუმში იმყოფებოდა, მან 26 მაისის ქუჩაზე …
წაიკითხე მეტი

გიზო თავაძე: ფესტივალმა ,,ზე-კართან” დროს უნდა გაუძლოს

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 – òìüëîòêëìò, èùåîïäò, ðëåüò ãòçë àïâïûå áóàïòìåäòï. 1991 ùåäì æïòþåÿæï èòìò äåáìåþòì ðòîâåäò êîåþóäò …
წაიკითხე მეტი

არჩილ ჩიქოვანმა ბრალდებებს უპასუხა – არცერთი საათი არ ვყოფილვარ მეგის ქარდავას მოადგილე

ნანა აბულაძე: 577 20 35 90 – „ქართული ოცნების” ბათუმის მერობის კანდიდატმა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” ბრალდებებს უპასუხა. არჩილ ჩიქოვანმა თავის …
წაიკითხე მეტი

ენერგეტიკოსი და გამომგონებელი ბავშვობის გატაცების ერთგულია

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 – áïäïáì ïæïèòïíåþò ïøåíåþåí æï ïèøâåíåþåí. òñë þïàóèåäò, ìïïèïñëúïï æï ìïðïìóõòìèãåþäëú. åì ðïüòâïæ èòï÷íòï …
წაიკითხე მეტი

რეაბილიტირებული გზა შავ ტბამდე

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 – øïîøïí æïìîóäæï ãëæåîûòèùâïíå üþòì 7­-êòäëèåüîòïíò ãçòì îåêëíìüîóáúòï æï þåüëíòì ìïôïîòì èëùñëþï. æïèåùñîòä èëíïêâåàåþçå …
წაიკითხე მეტი

კომპლექსი ახალ სახეს იღებს

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 – 35 ùäòì ùòí îòêòõåàòì üåîòüëîòïçå ïîìåþóäò îòñå åêïä-þïîæåþòàï æï áâï­-éëîéòà òñë èëôåíòäò. ùñïîë, …
წაიკითხე მეტი

ვის ეძღვნება ლალი ჯაფარიძის წარმატებები?

ნაირა ფუტკარაძე 27 48 93 – Cveni dRevandeli stumari Rvawlmosili pedagogi lali jafariZea, romelsac ganaTlebis saministrom ufrosi specialuri maswavleblis statusi …
წაიკითხე მეტი

,,ცხოვრება ჰგავს ექოს, ის ყოველთვის გიბრუნებს იმას, რასაც ამბობ და აკეთებ”

ნათია იმნაიშვილი 27 48 93 – bavSvoba Suaxevis raionis sofel tbeTSi gaatara. sabavSvo baRSi ar uvlia, radgan ar iyo. pirvel …
წაიკითხე მეტი

რა ფაზაშია მსოფლიოში ენერგორესურსებისათვის ბრძოლა?

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 – msoflios geopolitikas ekonomikuri resursebi da interesebi rom ganapirobebs, araxalia, maTgan umTavresi ki energoresursebia …
წაიკითხე მეტი

,,თამაში” – ცხადად და ვირტუალურად

èïîòíï èòàïòøâòäò 593 31 73 90 – Teatris moyvarulebi guSin kidev erTi premieris – Teatraluri siurprizis mowmeni gaxdnen, Tundac imitom, …
წაიკითხე მეტი