ქართველი გოგონას წარმატება – უცხოეთში

ნაირა ფუტკარაძე 27 48 93 19 wlis lizi budaRaSvili xelovnebis sam saxeobaSi Tanabrad niWieria. axalgazrda Semoqmedi xatavs, wers leqsebsa da …
წაიკითხე მეტი

სახელობითი ტურნირი

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèøò ÷ïüïîæï âåüåîïíåþòì ­ øïäâï üïþïéóïìï æï òäòï ïîûåíïûòì ìïõåäëþòì üîïæòúòóäò üóîíòîò áïîàóä ÿòæïëþïøò …
წაიკითხე მეტი

დაფუძნდა აჭარის ქალთა ჭიდაობის ფედერაცია

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïÿïîòì áïäàï åîëâíóäò áïîàóäò ÿòæïëþòì ôåæåîïúòïì, îëèåäòú ïè æéååþøò æïôóûíæï, ïîêïæò ôóüêïîïûå óõåäèûéâïíåäåþì, ãåíåîïäóîò …
წაიკითხე მეტი

წიგნი სწავლებისა და აღზრდის საკითხებით დაინტერესებულთათვის

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ìïáïîàâåäëì òïêëþ ãëãåþïøâòäòì ðåæïãëãàï êïâøòîòì åãòæòà, ìïáïîàâåäëì æïèëóêòæåþäëþòì èå­-100 ùäòìàïâòìïæèò èòûéâíòäò ïõïäò ùòãíò «úëæíòì …
წაიკითხე მეტი

,,ჩვენთან ხელოვნებას და ხელოვანებს სათანადოდ არ აფასებენ”

ნათია იმნაიშვილი 27 48 93 axali Taobis warmomadgenelTa mizandasaxuloba da mravalmxrivi interesebi albaT yvelasTvis TvalSi sacemia, amitomac bevri ramis Secvlaa …
წაიკითხე მეტი

ფოტოგრაფი, რომელიც საკუთარი შემოქმედებით კონკრეტული ადამიანების სათქმელს ამბობს

ნანა აბულაძე 591 98 59 17 misTvis fotografia mTeli cxovrebaa, romelic xan asevdianebs, xanac did siamovnebas aniWebs irakli ZnelaZe fotografiiT …
წაიკითხე მეტი

აჭარის ტყეებში უკანონო ჭრები შემცირდა

ირმა ცეცხლაძე 27 48 93 dgeba zamTari da iwyeba Cvens tyeebSi ukanono Wrebi, romelic nel-nela, magram safuZvlianad anadgurebs planetis ekologiuri …
წაიკითხე მეტი

სამი ბილიკით – მაჭახლის ხეობაში

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ïìëúòïúòï «øïâò çéâòì åêëïêïæåèòïè» ðëäëíóî ðïîüíòëî ëîãïíòçïúòï «èæãîïæò åêëãïíâòàïîåþòì ôëíæàïí» åîàïæ, èïÿïõäòì åîëâíóäò ðïîêòì …
წაიკითხე მეტი

,,ნაი ” საანგარიშო კონცერტისთვის ემზადება

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 øóïõåâòì êóäüóîòì úåíüîàïí îïèæåíòèå ùåäòï áïäàï ôëäêäëîóäò ïíìïèþäò «íïò» èëáèåæåþì, îëèåäìïú äëüþïîò èïîòíï ôåâïûå …
წაიკითხე მეტი

გიგა ჩხარტიშვილი: თავმჯდომარეობა განსაკუთრებული პრივილეგია არ არის

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 sazogadoebrivi mauwyeblis aWaris televiziisa da radios mrCevelTa sabWom Tavmjdomare airCia. giga CxartiSvils bordis oTxi …
წაიკითხე მეტი