,,აგრობიზნესი ახალგაზრდებისთვის”

nana abulaZe: 577 20 35 90 – Tu gsurT siaxleebi da sakuTari SesaZleblobebi mosinjva biznesSi, maSin proeqti „agrobiznesi axalgazrdebisTvis“ TqvenTvisaa …
წაიკითხე მეტი

“ART GLASS STUDIO” – ადგილი სადაც თქვენთვის ჯადოსნურ სამყაროს ქმნიან

ნანა აბულაძე: 591 98 59 17 – Tu ginda feradi emociiT daimuxto, aucileblad unda ewvio -s. es is sivrcea, romelic …
წაიკითხე მეტი

რთულ რეალობას უმკლავდებიან

ნათია იმნაიშვილი: 27 48 93 – qveyanaSi Seqmnili viTareobis gaTvaliswinebiT da axali koronavirusis gavrcelebis Tavidan acilebis mizniT, saqarTvelos skolebsa da …
წაიკითხე მეტი

ქართული სიტყვის სიყვარულით – “შეხვედრა მწერლებთან”

ლაშა ხომერიკი: 593 50 82 69 – saganmanaTleblo organizacia ssip `mwignobari~ aTi welia warmatebiT axorcielebs araerT masStabur saganmanaTleblo, kulturul proeqtebs …
წაიკითხე მეტი

დაზარალებულ ოჯახებს ეხმარებიან

ოთარ ცინარიძე: 599 85 21 14 – ùäåâïíæåäò ìåáüåèþåîò ïâïæèëìïãëíïîò òáíåþï ãëãïûååþåäò æïâòà àóîèïíòûòì ëöïõòìàâòì. õïíûïîèï èòìò ìïúõëâîåþåäò ìïõäò æï …
წაიკითხე მეტი

< < მიტოვებულ, გავერანება-გაჩანაგების პირას მისულ ჩირუხს ახალმშენებლობანი რომ სჯობს, სადავო არ არის>>

ოთარ ცინარიძე: 599 85 21 14 – øóþíòì ïæèòíòìüîïúòóäò åîàåóäòì ìëôäåþò ïÿïîï­-øïâøåàòì áåæòì êïäàåþçåï øåôåíòäò 1200­-1300 èåüî ìòèïéäåçå. ïá úõëâîåþï, …
წაიკითხე მეტი

ლუკა გოცირიძე ადამიანის უფლებებს დაიცავს

მანანა ძიძიშვილი: 598 24 94 97 – Cveni Tanaqalaqeli luka gociriZe sul male adamianis uflebebs maRalkvalificiurad daicavs. amJamad venis evropuli …
წაიკითხე მეტი