,, ფოტოების დიალოგი”

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì «àïíïèåæîëâå õåäëâíåþòì ìòâîúåøò» áïîàâåäò æï ðëäëíåäò èõïüâîåþòì åîàëþäòâò ãïèëôåíï ãïòõìíï, îëèåäòú ðëäëíóî­áïîàóäò êóäüóîòì …
წაიკითხე მეტი

ქალაქს ეგნატე ნინოშვილის ბიუსტი დაუბრუნდა

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 íòíëøâòäòì áó÷ïçå ïèòåîòæïí ïéïî øåõâæåþòà úïîòåä êâïîúõäþåêì, îëèäòæïíïú þòóìüò æòæò õíòì ùòíïà ãïïáîåì æï, …
წაიკითხე მეტი

ადამიანები უფალს სიძულვილისთვის არ გაუჩენია

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 èåêåòûååþòì ìêëäòì æòîåáüëîòì èëïæãòäå, ìêëäòì æòîåáüëîò, éëîöëèòì ìïìëôäë ìïþßëì ïéèïìêëèòì àïâèöæëèïîå, èåêåòûååþòì êëäèåóîíåëþòì àïâèöæëèïîå, …
წაიკითხე მეტი

ინფორმაციის ნაკლებობა თუ გულგრილი ექიმები?

ìïèùóõïîëæ, ïîú ðòîâåäò ãïõäïâïîà æï ïîú óêïíïìêíåäò, âòíú øøè ðòîòì æåæïï. èïîàïäòï, ïîìåþëþì ìõâïæïìõâï ìïõòì èëèìïõóîåþï ­ æéòì úåíüîåþò, èúòîå …
წაიკითხე მეტი

სად გადის ზღვარი ბავშვის სწორად აღზრდასა და მართვას შორის?

ნანა აბულაძე 591 98 59 17 «÷åèò øâòäòøâòäò æëõüóîò óíæï ãïèëâòæåì» ­ åì ôîïçï ôòäèòæïí «èå þåþòï, òäòêë æï òäïîòëíò» …
წაიკითხე მეტი

,, ყველა ბავშვი, რომელ ბაღშიც არ უნდა დადიოდეს, ჯანსაღ და ეკოლოგიურად სუფთა საკვებს იღებს”

ლოლა ტუმასიანი 27 48 94 ãïåîëì þïâøâàï ôëíæò æòæò õïíòï ïéíòøíïâæï, îëè ìïáïîàâåäëøò þïãï­þïéåþòì èåíòó ãïæïüâòîàóäò òñë æï ìïêâåþòì êïäëîòóäëþï …
წაიკითხე მეტი

რა მიზნით იქმნება ახალი განყოფილება ხელვაჩაურის მერიაში?

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 xelvaCauris municipalitetis 19 Tebervlis sakrebulos sxdomaze deputatebma 19 sakiTxze imsjeles pirvel sakiTxad sakrebulos reglamenti …
წაიკითხე მეტი

უსინათლო ადამიანთა რეაბილიტაციის სპეციალისტთა მოსამზადებელი ტრენინგი

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 usinaTlo da mciremxedvel adamianTa reabilitaciis specialistebis – orientaciisa da mobilobis, aseve sayofacxovrebo unarebis ganviTarebis …
წაიკითხე მეტი

უფლება დამცველი ხელმოწერებს აგროვებს

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 aWaris konstituciaSi konkretuli cvlilebebis moTxovniT aTkaciani saorganizacio jgufi Seiqmna, romelsac uflebadamcveli merab bladaZe uxelmZRvanelebs …
წაიკითხე მეტი

საქართველოს ვიზალიბერალიზაცია საფრთხის წინაშე რომ არ დადგეს!..

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 âòçïäòþåîïäòçïúòïì íåþòìèòåîò áâåñïíï ùòíìâäòì, ãïíâòàïîåþòì ãçïçå ãï¸ñïâì, õåäì óùñëþì åêëíëèòêóî æï êóäüóîóä ðîëãîåìì, åîåþòì …
წაიკითხე მეტი