პრობლემებს არა მიჩუმათება, გადაჭრა სჭირდება. . .

laDSa xomeriki- 593 50 82 69 – saqarTveloSi sayuradRebo politikuri movlenebi mimdinareobs – xelisuflebaSi cvlilebebis fonze gaaqtiurebuli saarCevno procesebi rogorc …
წაიკითხე მეტი

საერთაშორისო ციფრული კონფერენცია – საქართველოს პოპულარიზაციისთვის

turizmis erovnuli administraciis organizebiT, pirvelad saqarTveloSi, saerTaSoriso cifruli konferencia E gaimarTa. Mmizani – Cveni qveynis popularizacia. RonisZiebis farglebSi, saqarTvelos 180-mde …
წაიკითხე მეტი

21 თებერვალი გიდების საერთაშორისო დღეა

gidis profesiisa da profesiuli unarebis aRsaniSnavad, gidebis asociaciebis msoflio federaciam yoveli wlis 21 Tebervals daamkvidra turistuli gidebis saerTaSoriso dRis aRniSvnis …
წაიკითხე მეტი

„ბებიაქალის“ წოდება “მეანი-ექთნით” ჩანაცვლდება

parlamentma mTavrobis sakanonmdeblo paketi daamtkica, romlis safuZvelzec eqTnisa da meani-eqTnis profesiebi regulirebad profesiebad ganisazRvreba – Sesabamisi ganaTlebis mopovebis Semdgom, dainteresebuli piri …
წაიკითხე მეტი

ბათუმის „დინამოს“ შემადგენლობა მეკარე ანტონ ჩიჩკანმა დატოვა

anton CiCkani karieras poloneTis erT-erT istoriul klubSi, krakovis „vislaSi“ gaagrZelebs. 28 wlis anton CiCkani minskis „dinamos“ aRzrdilia, saidanac borisovos `bateSi~ …
წაიკითხე მეტი

22-23 თებერვალს ბათუმში წვიმაა მოსალოდნელი

22-24 Tebervals saqarTvelos zogierT raionSi mosalodnelia naleqiani amindi. amis Sesaxeb informacias garemos erovnuli saagento avrcelebs. maTive cnobiT, sanapiro raionebSi (baTumi, …
წაიკითხე მეტი

საოცარი ფერებით გადმოცემული წარსული, აწმყო და მომავალი

nana abulaZe 577 20 35 90 – ferTa ulamazesi gradacia, naxatebiT gadmocemuli saTqmeli, romelic saqarTvelos warsulisa Tu awmyos yoveldRiur yofas …
წაიკითხე მეტი

გიდი, როგორც ტურისტული ადგილის ელჩი

baTumSi, gidebis saerTaSoriso dResTan dakavSirebiT, gidebis saerTaSoriso konferencia mimdinareobs. aWaris turizmisa da kurortebis departamentis informaciiT, RonisZiebaze turizmis sferos eqspertebi da …
წაიკითხე მეტი