მსოფლიოს სირიის საკითხის მიმართ გულგრილად ყოფნის ფუფუნება არ აქვს

krizisi siriaSi, romelic ukve 9 welia, duRs da mudmivad qmnis tragediebs kacobriobisTvis, kvlav yvelas gvemuqreba. damaskos reJimma idlibis provinciaSi milionobiT …
წაიკითხე მეტი

ჭადრაკის ონლაინგაკვეთილები – სალომე მელიასთან ერთად

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 aWaris Wadrakis federaciis prezidentma, saerTaSoriso didostatma salome meliam am dReebSi socialur qselSi, sakuTar gverdze …
წაიკითხე მეტი

რა კავშირშია ერთმანეთთან ზურაბ გორგილაძე და კორონავირუსი?

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 stambolis beiqozis raionis saxalxo ganaTlebis bazaze arsebuli qarTuli enis sakvirao kursebis maswavlebeli, stambolis SoTa …
წაიკითხე მეტი

,,მშობლებო, ოჯახის წევრებო, ბავშვებისთვის ჯანსაღი მაგალითი იყავით”

ნანა აბულაძე 577 20 35 90 `koronavirusi~ msoflios axali gamowvevaa, romelmac SeiZleba iTqvas, droebiT Seanela Cveni cxovrebis ritmi. es mdgomareoba …
წაიკითხე მეტი

იაპონიის საელჩოს გრანტი – შუახევის მუნიციპალიტეტს

თამაზ მგზავრიძე 27 48 93 øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì àâòàèèïîàâåäëþï òïðëíòòì ìïåä÷ëì ãîïíüòì èôäëþåäò ãïõæï èóíòúòðïäòüåüò æîëóäïæ ÷ïåîàë ìïãîïíüë êëíêóîìøò «÷âåí æï …
წაიკითხე მეტი

საკვები ბინებში მიაქვთ

თამაზ მგზავრიძე 27 48 93 æïþï øóïõåâòì èêâòæîòì âïõüïíã çëòûòì ëîò âïýò ìêëäïèæåäò ïìïêòìïï, ëîòâå èïàãïíò øóïõåâòì þïãï­-þïéòì ïéìïçîæåäòï. èøëþåäì …
წაიკითხე მეტი

ფერმერები საქმეს შეუდგნენ

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 èïîüòì øóï îòúõâåþøò üåèðåîïüóîòì èêâåàîèï æïúåèïè, àëâäèï ìïìëôäë­ìïèåóîíåë ìïèóøïëåþò èêâåàîïæ øåïôåîõï. îëãëîú êò ãïèëòæïîï, …
წაიკითხე მეტი

ცირა ბარბაქაძე: სამყარომ გამოგვიწერა მწარე წამალი – კორონავირუსი

ლაშა ხომერიკი 593 50 89 69 êëîëíïâòîóìò ïçïíçïîåþì èìëôäòëì. åðòæåèòòì èïìøüïþåþò àïíæïàïí òçîæåþï æï èïìàïí ãïèêäïâåþï ïæïèòïíåþì ïõïäò ãïèëùâåâåþòì ùòíïøå …
წაიკითხე მეტი