გზა ბავშვობიდან – ზრდასრულობამდე

ნათია იმნაიშვილი 27 48 93 `bavSvebis aRzrda srulad aris damokidebuli imaze, Tu rogor eqcevian maT ufrosebi da ara imaze, ra …
წაიკითხე მეტი

,,შუქბადრი სხივი მარადისობის”

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 øëàï îóìàïâåäòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüøò óèïéäåìò êïüåãëîòòì ðåæïãëãòì, ðëåüòìï æï åáìðîëèüòì æòæëìüïüòì ãóîïè ïîûåíïûòì î÷åóäò …
წაიკითხე მეტი

წინაპართა მრწამსს უბრუნდებიან

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ïßïîòì èàòïíåàòì èîïâïäò ìëôäòì èìãïâìïæ, úòíïîåàòú úïîòåäæåþï. çïèàîëþòà 30­çå èåüò ìïúõëâîåþåäò ìïõäòï ãïèëêåüòäò òñë …
წაიკითხე მეტი

მიხეილ ფუტკარაძე: ნეტავ, იმ დროს მოვესწრებოდე!

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ãïìóäò ìïóêóíòì 60-­òïí ùäåþøò øóïõåâøò ïæãòäëþîòâò êïæîåþòì ãïíìïêóàîåþóäò æåôòúòüò öïíèîàåäëþòì æïúâòì ìôåîëøò òñë. åîà­åîàò …
წაიკითხე მეტი

დროსა და სივრცეში განსხეულებული, იდუმალებით მოცული ციხესიმაგრე – გონიოს სინამდვილეში

ირმა ცეცხლაძე 27 48 93 gonio-afsarosis cixesTan mravali legenda da miTia dakavSirebuli. erT-erTis mixedviT, saxelwodeba afsarosi momdinareobs argonavtebis Sesaxeb ZvelberZnuli …
წაიკითხე მეტი

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისადმი ნდობა საქართველოში საგრძნობლად დაბალია

saqarTveloSi samoqalaqo sazogadoebis gaZliereba kompleqsur midgomas saWiroebs. dasaZlevia problemebi da Sesacvlelia midgomebi dRes Cvens qveyanaSi samoqalaqo sazogadoebis organizaciebis dafinansebis didi …
წაიკითხე მეტი

როგორი იქნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არჩევანი?

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 uzenaesi sasamarTlos mosamarTleobis kandidatebTan gasaubrebis TariRi cnobilia – 17 ivliss, 11:00 saaTze iusticiis umaRlesi …
წაიკითხე მეტი

მასშტაბური გაყალბება ისტორიისა ანუ საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 îóìåàòì õåäòìóôäåþòì æïèëêòæåþóäåþïè ìïáïîàâåäëìïæèò áïîàóäò ïíæïçï èëèïãëíï ­ «÷åèò øåí ãòàõïîò, ãóäò èëãòêïäò». àïâòæïàïâò …
წაიკითხე მეტი

მეცხოველეებს პრობლემები არ ელევათ

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ÿâïíòì, éëîöëèòì õåëþåþòì, æïþï øóïõåâòì ìëôäåþòì 800­çå èåüò ëöïõò çïôõóäëþòà ðòîóüñâì êòêòþëì, çëüòñåäòì, êåíÿòìïñîòì, …
წაიკითხე მეტი