გრანდიოზული დღესასწაული სამუზეუმო სივრცისათვის

ირმა ცეცხლაძე 27 48 94 sazRvao-turistul qalaqSi ratomRac naklebi yuradReba eTmoboda muzeumebs da iq ganTavsebul eqsponatebs, Tumca ucxoel vizitiorTa matebasTan …
წაიკითხე მეტი

,, ნატო არ თხოვს საქართველოს, რომ ეს ორი კუთხე დაივიწყოს”

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 íïüëìï æï åâîëêïâøòîòì ìïòíôëîèïúòë úåíüîò èíòøâíåäëâïí îëäì ïìîóäåþì èëìïõäåëþòì ãïìïúíëþòåîåþäïæ íïüëìï æï åâîëêïâøòîòì èíòøâíåäëþòìï …
წაიკითხე მეტი

ახალგაზრდული ოლიმპიადა საზეიმოდ დაიხურა

åîàò ëáîëì, ëàõò âåîúõäòìï æï åîàò þîòíöïëì èåæïäò ­ ïìåàòï ìïáïîàâåäëì ìðëîüìèåíàï èëíïãïîò ìïáïîàâåäëì ëäòèðòóîò êëèòüåüòì ðîåçòæåíüò äåîò õïþåäëâò ÷âåíò …
წაიკითხე მეტი

,, საჭადრაკო კლუბი ნონა” ევროპის ვერცხლის პრიზიორია

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ìïþåîûíåàøò æïìîóäæï åâîëðòì èïèïêïúàï ãóíæóîò 34­å æï åâîëðòì áïäàï 23­å ìïêäóþë ÷åèðòëíïüåþò. ðîåìüòýóäò ìïêäóþë …
წაიკითხე მეტი

ორი განსაკუთრებული ხმა…

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì õåäëâíåþòì úåíüîòì «ïîü­êïôåøò», ìïäëíóî ìïéïèëçå ­ «ìüóèîïæ âïõüïíã éäëíüàïí», ìïüåäåâòçòë èåãïøëóì «X­ôïáüëîò 2018»­òì …
წაიკითხე მეტი

სულიკო თებიძე: რაც უნდა ბევრი გაკეთდეს, პრობლემებს მაინც ვერ ამოწურავ

ნინო ცხვარაძე 591 98 59 1 7 11 oqtombers baTumis municipalitetis sakrebulos Tavmjdomare suliko TebiZem `Ria karis~ sxdomis gamarTvis brZaneba …
წაიკითხე მეტი

ვახტანგ ბერიძე მოვალეობის შესრულებას შეუდგა

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 õóäëì èóíòúòðïäòüåüøò, îåëîãïíòçïúòòì øåèæåã èåîòì ðòîâåäò èëïæãòäå âïõüïíã þåîòûå, îëèåäòú ïè àïíïèæåþëþïçå ïõäïõïí æïòíòøíï, …
წაიკითხე მეტი

ხულოს მერმა თანამდებობა დატოვა

2017 ùäòì íëåèþîòæïí õóäëì èóíòúòðïäòüåüì ïî÷åóäò èåîò ãë÷ï èåäïûå õåäèûéâïíåäëþæï. ìîóäòïæ èëóäëæíåäïæ èïí ðòîâåä èëïæãòäåìàïí äïøï þëäáâïûåìàïí åîàïæ àïíïèæåþëþï æïüëâï …
წაიკითხე მეტი

მეორე საერთაშორისო კონფერენცია – სოფლად ტურიზმის განსავითარებლად

ხატია იაშვილი591 98 24 26 gasvliTi da samuSao eqskursiebi mTian aWaraSi, saojaxo sastumro saxlebis, turistul marSrutebze arsebuli RirsSesaniSnaobebis daTvaliereba da …
წაიკითხე მეტი

,, მეგობრობის პალიტრამ ” საგამოფენო დარბაზში გადაინაცვლა

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïà æéåì èïìðòíûäëþæï þïàóèò èëîòã ðîëåáüì ìïõåäùëæåþòà «ùåäòùïæòì ëàõò æîë ­ èåãëþîëþòì ðïäòüîï», îëèåäøòú …
წაიკითხე მეტი