,,ტბელობა” – ერთიანობისა და პატივგების ზეიმი

oTar cinariZe 599 85 21 14 – 44 wlis win sapatio xuloel eTer dekanaZis mier wamowyebuli saxalxo dResaswauli `tbeloba~ met …
წაიკითხე მეტი

ვარდისფერი ოქტომბერი – ძუძუს კიბოს ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვე

mariam xiTariSvili 27 48 93 – oqtomberi ZuZus kibos Sesaxeb cnobierebis amaRlebis Tvea. mas simbolurad `vardisfer oqtombers~ uwodeben. saerTaSoriso kampaniis …
წაიკითხე მეტი

შუალედური არჩევნების შედეგები ცნობილია

mariam xiTariSvili 27 48 93 – saqarTvelos parlamentis maJoritari deputatis Sualeduri arCevnebi gorisa da kaspis saarCevno olqSi, aseve, municipalitetis meris …
წაიკითხე მეტი

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა – კიევში

dRes kievSi evrokavSiris sagareo saqmeTa ministrebis Sexvedra imarTeba. Jozef borelma, Sexvedris dasawyisSi, ukrainel xalxs mimarTa, maT mimarT solidaroba da mxardaWera …
წაიკითხე მეტი

საზეიმო დახვედრა – მსოფლიოს ჩემპიონს

cotne cabaZe 27 48 94 – msoflio Cempioni berZnul-romauli stiliT WidaobaSi leri abulaZe am titulis mopovebis Semdeg mSobliur xulos pirvelad …
წაიკითხე მეტი

23-წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე იასპარეზებენ

Tamaz mgzavriZe 27 48 94 – poloneTSi gamarTul saerTaSoriso turnirze saqarTvelos berZnul-romauli stiliT moWidaveTa nakrebis wevrebma xuloelma oTar abulaZem da …
წაიკითხე მეტი

საერთაშორისო ფესტივალი ,,ბათუმის რაფსოდია” დაიხურა

manana ZiZiSvili 498 24 94 97 – Cveni qalaqi 21 seqtembridan 1 oqtombramde Savi zRvis saerTaSoriso festivals, `baTumis rafsodia~ maspinZlobda …
წაიკითხე მეტი

ბათუმი ევროპის ყველა სეზონის ტურისტულ მიმართულებად დასახელდა

xatia iaSvili 555 18 48 88 – baTumma turizmis oskaris saxeliT cnobil RonisZiebas -is saiubileo, evropis gala ceremonias wels pirvelad …
წაიკითხე მეტი