ჩვენებურების ქართული გულს გვითბობს

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïßïîòì üåäåâòçòòà èåõóàå ùåäòï ãïæïúåèï «åàíëôëîò» ãïæòì, îëèåäòú, àïèïèïæ øåòûäåþï òàáâïì, èàåä ìïáïîàâåäëøò ãïõæï …
წაიკითხე მეტი

თამარ გაგოშიძე: საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ კომპიუტერული ტექნოლოგიების მომხმარებლებს ჩვილებიც დაემატნენ…

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 àþòäòìòì òâïíå öïâïõòøâòäòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüòì ôìòáëäëãòòìï æï ãïíïàäåþòì ôïêóäüåüòì æåêïíòì, ðîëôåìëîòì, úíëþòäò èåúíòåîòì àïèïî …
წაიკითხე მეტი

მზია აბულაძე: ყველა ცენტრს კვალიფიციური ექიმი და მედდა ემსახურებიან

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 õóäëì èóíòúòðïäòüåüøò ìëúòïäóîïæ æïóúâåäò ëöïõåþòì, ìüòáòòìãïí æïçïîïäåþóäåþòì æï ìõâï ìëúòïäóîò êïüåãëîòòì èëìïõäåëþòì öïíèîàåäëþòì æïúâï …
წაიკითხე მეტი

,, ყადაღის მოხსნის იმედი გაჩნდა თუმცა საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანეს”

øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì þïîïàïóäòì ïæèòíòìüîïúòóäò åîàåóäòì (àåèòì) üåîòüëîòïçåï ãëèïîæóäòì ìïèàë­ìïàõòäïèóîë êóîëîüò. òñë ùäåþò, îëúï êóîëîüì ìïãïæïìïõïæë øåíïüïíåþòì ãïæïóõæåäëþòì ãïèë, ñïæïéï æïïæåì …
წაიკითხე მეტი

საქართველო მრავალპარტიული პარლამენტისკენ მიმავალ გზაზე

ლაშა ხომერიკი 27 48 93 ìïðîåçòæåíüë ïî÷åâíåþàïí æïêïâøòîåþóäò âíåþïàïéåäâï öåî ïî æïèúõîïäï. èëãåþóäíò õïîëþåí, ùïãåþóäíò þîïçëþåí… æåèëêîïüòïì àïâòìò ïíþïíò ïáâì …
წაიკითხე მეტი

გრანდიოზული პრემიერის მოლოდინში

ნანა აბულაძე 591 98 59 17 baTumis Tojinebisa da mozard mayurebelTa profesiuli saxelmwifo Teatri grandiozuli premierisTvis emzadeba brodveis stilis miuzikli …
წაიკითხე მეტი

თორნიკე რიჟვაძემ ებრაელ ხალხს ხანუქა მიულოცა

israelsa da msoflios yvela kuTxeSi ebraeli xalxi xanuqas dResaswauls aRniSnavs. maTi rwmeniT, xanuqa ganaxlebis, sinaTlis – sibneleze, sikeTis – borotebaze …
წაიკითხე მეტი