სტიქია არ ცხრება

ëàïî úòíïîòûå: 599 85 21 14 – 15 òïíâïîì ïÿïîòì èàòïíåàòì èàåä üåîòüëîòïçå òíüåíìòóî àëâïì åîëâíóäò èåóîíåëþòì úïäêåóäò æïîãåþòì èóøïëþïøò …
წაიკითხე მეტი

“დღევანდელობას აღვიქვამ ისე, როგორც არ არის საჭირო”

ნაირა ფუტკარაძე: 27 48 93 – – is, rac Cemgan amodis, Tavidan bolomde ganmasaxierebs me. Tuki vwer leqss, anu vwer …
წაიკითხე მეტი

“არ გადაგვქართულდა” – მშობლიური კუთხის სიყვარულის დასტური

ოთარ ცინარიძე: 599 85 21 14 – maWaxlis xeobeli mwerali mzia salvariZe axal wels pirveli krebuliT Seegeba. igi gazeT `aWaris~ …
წაიკითხე მეტი

“უნდა გავიაზროთ, რომ ჩვენ ამ სამყაროს მნიშვნელოვანი ნაწილი ვართ”

ნანა აბულაძე: 577 20 35 90 – arian adamianebi, romlebsac erTxel Sexvdebi, mousmen da gaifiqreb, rom aseTebi cvlian samyaros ukeTesobisken, …
წაიკითხე მეტი

განახლდა სწავლა საკლასო ოთახებში, სააღმზრდელო პროცესი – ბაღებში

ნათია იმნაიშვილი: 27 48 93 – zamTris ardadegebis Semdeg, swavla saklaso oTaxebSi ganaxlda. inficirebis momatebuli statistikis fonze, ra Tqma unda, …
წაიკითხე მეტი

მათ ბათუმი საქართველოს შეუნარჩუნეს

მანანა ძიძიშვილი: 598 24 94 97 – baTumis centrSi, mTavar moedanze ganisvenebs 50 gmiri, romelTa Sesaxeb aucileblad unda icodes qarTvelma …
წაიკითხე მეტი

წელს ბათუმში ორ მილიონზე მეტი ყვავილი და 3000-მდე ხე-მცენარე დაირგვება

ხატია იაშვილი: 27 48 93 – meriaSi sakadro cvlilebebi ganxorcielda. samsaxurebis nawils Seecvala xelmZRvaneloba. a(a)ip `baTumis gamwvanebisa da landSafturi dagegmarebis …
წაიკითხე მეტი

“შარშან დავიწყეთ გულის ტრანსპლანტაციის დაფინანსებაც…”

მარიამ ხითარიშვილი: 27 48 93 – janmrTelobis dacvis programebis SemuSavebasa da warmatebiT ganxorcielebisaTvis aWaris avtonomiuri respublikis sapatio wodeba mieniWa janmrTelobisa …
წაიკითხე მეტი

პანდემია, სააკაშვილი და ორმხრივი შეხვედრები – ბრიუსელში

ანანო ტაბიძე: 27 48 93 – pandemiis, mZime socialuri fonis Tu politikuri dapirispirebebis miuxedavad, qarTvelebs mainc gvezeimeba da dResaswaulebsac ianvarSi …
წაიკითხე მეტი