მოასფალტებული გზა ნაღვარევისკენ მიიწევს

ოთარ ცინარიძე: 599 85 21 14 – îïèæåíòèå æéòì ùòí øóïõåâò­-íïéâïîåâòì ìïïâüëèëþòäë ãçòì õòÿïóîò­ÿâïíòì 5,1 êòäëèåüî èëíïêâåàçå ïìôïäüò æïòãë. øïîøïí …
წაიკითხე მეტი

კოვიდსაწინააღმდეგო ვაქცინაცია – საქართველოში

ოთარ ცინარიძე: 599 85 21 14 – arasamTavrobo organizacia `mwvane seqtoris~ organizebiT baTumSi, demokratiuli CarTulobis centrSi, kovid 19-is vaqcinaciis Sesaxeb …
წაიკითხე მეტი

სხეფში სკოლა შეაკეთეს

ოთარ ცინარიძე: 599 85 21 14 – ìïóêóíååþì òàâäòì øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì èøâåíòåîò ìëôåäò ìõåôò. àòàáèòì ìïóêóíëâïíò òìüëîòï ïáâì ïè æïìïõäåþïøò …
წაიკითხე მეტი

სოფელი რომ არ მოიშალოს

ოთარ ცინარიძე: 599 85 21 14 úòíïîåàò øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì úåíüîì 14 êòäëèåüîòàïï èëøëîåþóäò. ïæîå æïìïõäåþï îïòëíóä úåíüîì èõëäëæ åîàò ìïìòúëúõäë …
წაიკითხე მეტი

სამაგიდო წიგნის ავტორი იუბილარია

levan jioSvili – 60 მანანა ძიძიშვილი: 598 24 94 97 – saqarTvelos sportis damsaxurebul muSak levan jioSvils xval, 26 noembers, …
წაიკითხე მეტი

გიორგი ჩაჩავას ვარსკვლავი გაუხსნეს

მანანა ძიძიშვილი: 598 24 94 97 – aWaris simRerisa da cekvis saxelmwifo akademiur ansambl `arsianis~ varskvlavur xeivanSi saqarTvelos damsaxurebuli artistis, …
წაიკითხე მეტი

ხელვაჩაურში სასკოლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს

ნათია იმნაიშვილი: 27 48 93 – xelvaCauris municipalitetis maxos sajaro skolis damatebiTi korpusis mSenebloba mimdinareobs samSeneblo samuSaoebi guSin aWaris mTavrobis …
წაიკითხე მეტი