ბათუმის მუნიციპალურმა ინსპექციამ სანიტარულ-ჰიგიენური შემოწმება დაიწყო

ნაირა ფუტკარაძე 27 48 93 – sajaro da kerZo skolebSi sanitariul-higienuri mdgomareobis gegmuri Semowmeba daiwyo. baTumis municipaluri inspeqcia saklaso oTaxebSi …
წაიკითხე მეტი

ბროლივით ფაქიზიც და ფოლადივით მტკიცეც

aramarto qarTvel mweralTa Tanamedrove pleadas, yovel Cvengans daakldeba poeti, mTargmneli, kargi adamiani da moqalaqe JuJuna xajiSvili – dilis namiviT sufTa …
წაიკითხე მეტი

,,ლექსების გამოფენა” – ქართული სიტყვის დღესასწაული

ნანა აბულაძე 577 20 35 90 – ambobs, rom sxvebisgan arafriT gamorCeuli, rigiTi baTumelia, romelsac gaumarTla da im mcire gamonaklisSi …
წაიკითხე მეტი

უჩვეულო საღამო – ხელოვნების ცენტრში

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 – `baTumi art-Sou-2022~-ma aWaris ganaTlebis, kulturisa da sportis saministros mxardaWeriT, xelovnebis centrSi saintereso saRamo …
წაიკითხე მეტი

ვახტანგ ბერიძე – ,,სტუმრად ვახტანგ ღლონტთან”

ფიქრია დავლაძე 597 25 25 72 – 19 seqtembers baTumis musikalur centrSi `stumrad vaxtang RlontTan~ reJisori vaxtang beriZe imyofeboda. axalgazrda …
წაიკითხე მეტი

ახალი სასწავლო წლის სიახლეებზე…

axali saswavlo wlis siaxleebze… ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 zogadsaganmanaTleblo skolebSi 2022-2023 saswavlo weli daiwyo. Cveni stumaria Suaxevis saganmanaTleblo …
წაიკითხე მეტი

სპორტული მარათონი – მწვანე ტბაზე

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – xulos municipalitetis meriis organizebiT, mwvane tbis mimdebare teritoriaze Catarda sportuli maraToni axalgazrdebisTvis. asparezobaSi …
წაიკითხე მეტი

კვალიფიციური კარდიოლოგები – ხულოში

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – ­ õóäëøò æåæïàï æï þïâøâàï öïíèîàåäëþòì æïúâòì úåíüîò èëáèåæåþæï. «åîàòïíò íïúòëíïäóîò èëûîïëþòì» õåäòìóôäåþïøò …
წაიკითხე მეტი

გონიოს ციხეში ,,რომაული ფესტივალი 2022” გაიმართა

ფიქრია დავლაძე 597 25 25 72 – `turniri WidaobaSi~, `antikuri cekva niRbebiT~, `romauli qorwili~, `dokumenturi speqtaklebi~, `gladiatorTa orTabrZola~ – es …
წაიკითხე მეტი