,,შუახევში კერძო ბაგა-ბაღი არ გვაქვს და არც მისი გახსნის მოლოდინი”

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 – øóïõåâòì þïãï-­þïéåþòì ãïåîàòïíåþïè èïîàâòì ìüîïüåãòï øåòèóøïâï. æëêóèåíüòì èíòøâíåäëþïìï æï ãïåîàòïíåþïøò èòèæòíïîå ðîëúåìåþçå ãâåìïóþîåþï …
წაიკითხე მეტი

,,ბედნიერება ბედნიერი წამებისგან შემდგარი გრძნობაა”

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 – baTumeli saopero momRerali aCiko gogitiZe Cveni dRevandeli respondentia. is gansakuTrebuli iumoris grZnobiT gamoirCeva, rac …
წაიკითხე მეტი

ხუცუბანში გურამ თამაზაშვილის სახელობის სახელოვნებო სკოლა გაიხსნა

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 – saxalxo momReral guram TamazaSvilis saiubileo TariRTan dakavSirebiT, qobuleTis municipalitetis sofel xucubanSi misi saxelobis saxelovnebo …
წაიკითხე მეტი

ბათუმი მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 – baTumi maRali donis RonisZiebas maspinZlobs – saqarTvelosa da aWaris Wadrakis federaciebis organizebiT, saqarTvelos …
წაიკითხე მეტი

,,ევროპული ერთობა” – ეს წიგნი გზამკვლევია

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 – studentebma, profesor-maswavleblebma da, saerTod, dainteresebulma mkiTxvelma axlaxan marTlac mniSvnelovani wigni miiRo – `evropuli …
წაიკითხე მეტი

პაველ ჰერჩინსკი: საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი

íïíï ïþóäïûå 577 20 35 90 – partniorobis gaZlierebisa da regionuli ganviTarebis xelSewyobis mizniT, evrokavSiris elCi aWaras stumrobs. pavel herCinski …
წაიკითხე მეტი

,,სელიმობა” ყველას დღესასწაული

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 – ìïèõîåà­-æïìïâäåà ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò ëáîëì ïìëåþòà ÷ïòùåîï ìåäòè æï øåîòô õòèøòïøâòäåþòì ìïõåäåþò, ­ – …
წაიკითხე მეტი

,,ოპერაცია, რომელიც 16-18 საათს გრძელდება, მეგობრობის, კოლეგიალობის თვალსაჩინო მაგალითია”

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 – îóìäïí þëäáâïûå ­- èåæòúòíòì èåúíòåîåþïàï ïêïæåèòóîò æëáüëîò, ðîëôåìëîò, þïàóèòì îåôåîïäóîò ìïïâïæèñëôëì ëíêëáòîóîãò, «ìïðïüòë …
წაიკითხე მეტი

თანამედროვე თურქი მხატვრების გამოფენა

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 – aWaris mxatvarTa kavSirisa da baTumSi TurqeTis generaluri sakonsulos erToblivi iniciativiT, nikoloz kandelakis saxelobis …
წაიკითხე მეტი

ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა დასრულდა

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 -aWaris ganaTlebis, kulturisa da sportis saministros organizebiT ori Tvis ganmavlobaSi mimdinareobda simRerisa da cekvis …
წაიკითხე მეტი