ირაკლი მანველიძე: ოჯახი ჩემთვის სამყაროს ცენტრია

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 ðîëôåìëî òîïêäò èïíâåäòûåì ÷âåíò ãïçåàòì èêòàõâåäåþò êïîãïæ òúíëþåí, èòìò òíüåîâòóåþò ñóîïæéåþïì òðñîëþì ïáüóïäëþòàï æï …
წაიკითხე მეტი

< < თუ საზღვრის კვეთის ახალი რეგულაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის არ შეიცვლება, ცუდი პროცესები დაიწყება>>..

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 ìïðîëüåìüë ïáúòïè, îëèåäòú 16 òïíâïîì ìïîôòì ìïþïýë ãïèøâåþ ðóíáüàïí ãïòèïîàï, øåòûäåþï òàáâïì, øåæåãò ãïèëòéë, …
წაიკითხე მეტი

სანერგე მეურნეობა მოეწყობა

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 áåæòì, øóïõåâòì, õóäëì èóíòúòðïäòüåüåþøò ïìåóäëþòà ôåîèåîò âïçì, õåõòäì, èïà øëîòì àõòäìï æï êïêïäì ïøåíåþì …
წაიკითხე მეტი

< < TV 25>> -იდან სამი თანამშრომელი დაითხოვეს

ხატია იაშვილი 591 98 24 26 «ტვ 25»­òì åàåîøò þëäë ìïòíôëîèïúòë ãïèëøâåþï «èïúíå» 2017 ùäòì 31 æåêåèþåîì ÷âåóä îåýòèøò ãïâòæï …
წაიკითხე მეტი

პროექტის ფარგლებში სააგენტომ 300 ადამიანი გადაამზადა

ნანა აბულაძე 591 98 59 17 æïìïáèåþòì ìïïãåíüëè ìïìüóèîë «¸òäüëíøò» ùäòì ñâåäïçå èïìøüïþóîò üîåíòíã­ðîëãîïèòì øåèïöïèåþåäò øåõâåæîï ãïèïîàï, ìïæïú üîåíòíãòì ôïîãäåþøò …
წაიკითხე მეტი

კომპიუტერები – სხალთის საჯარო სკოლას

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ìõïäàòì ìïöïîë ìêëäïì æòæò üîïæòúòåþò ïáâì. èòì êåæäåþøò ïàåóäëþòà èåúíòåîò, ìïõåäèùòôë æï ìïçëãïæë èëéâïùå …
წაიკითხე მეტი

თურქულმა მხარემ რეგულაციები დროებით შეაჩერა

ხატია იაშვილი 591 98 24 26 àòàáèòì ëîò êâòîïï, ïáüòóîïæ ãïíòõòäåþï àóîáåà­ìïáïîàâåäëì ìïçéâîòì êâåàòì îåãóäïúòåþò, îëèåäòú àóîáåàòì îåìðóþäòêïè ìïåîàïøëîòìë ìüïíæïîüåþòì …
წაიკითხე მეტი

< < მოქმედი რეზერვის ოფიცრების ინსტიტუტის გააქტიურება ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებს უნდა მოემსახუროს>>

რევაზ მსხილაძე 568 97 92 92 þëäë æîëì ìïòíôëîèïúòë ìïøóïäåþåþøò ðëäòüòêëìåþò, ðëçòúòï àó ëðëçòúòï, å. ù. ðëäòüëäëãåþò, ïîïìïèàïâîëþë ëîãïíòçïúòåþòì æï …
წაიკითხე მეტი

კიდევ ერთხელ – დიაბეტის შესახებ

ქეთევან კილაძე 593 73 45 74 æòïþåüò èåüïæ ãïâîúåäåþóäò æïïâïæåþïï æï èëìïõäåëþïè èòì øåìïõåþ èåü­íïêäåþïæ òúòì, èïãîïè èïòíú ðïíòêïøò âïîæåþï …
წაიკითხე მეტი

ბათუმის ყინულის სასახლე 10 წლისაა

ìïçåòèëæ ïéíòøíåì èëúòãóîïâååþèï þïàóèòì ñòíóäòì ìïìïõäòì ìïòóþòäåë àïîòéò ïè æéòì èëìïäëúïæ ìðëîüóä úåíüîì þïàóèåäåþàïí åîàïæ áóàïòìåäò ìðëîüìèåíåþò, ïìåâå ìïáïîàâåäëì ùïèñâïíò …
წაიკითხე მეტი