რატომ არის ხულოში გაზიფიცირება დასაჩქარებელი?

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 – õóäëì èóíòúòðïäòüåüøò èîïâïäò ðîëåáüò ùïîèïüåþòà õëîúòåäæåþï. èïà èòèæòíïîåëþïçå, ìõâï ìïêòàõåþçå èóíòúòðïäòüåüòì èåîò âïõüïíã …
წაიკითხე მეტი

უთოების გამოფენა – ნობელების მუზეუმში

ფიქრია დავლაძე 597 25 25 72 – gamofena saxelwodebiT `uTos ganviTarebis teqnologiuri Taviseburebebi, warsuli da dRevandeloba~ Zmebi nobelebis saxelobis teqnologiur …
წაიკითხე მეტი

ბათუმს ,,WORLD TRAVEL AWARDS 2023” – ის მასპინძელი ქალაქის სტატუსი გადაეცემა

მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 – 1 oqtombers espaneTSi, baTums -is maspinZeli qalaqis statusi gadaecema – amis Sesaxeb aWaris …
წაიკითხე მეტი

ურეხის თავშესაფარში დროებით შესახლებულ ოჯახებს ბინებით დააკმაყოფილებენ

მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 – angisis quCasa (aRmaSeneblis quCis wriulidan grigol lorTqifaniZis quCamde monakveTSi) da maruxis quCaze (SavSeTis …
წაიკითხე მეტი

პუტინმა თავად დაამსხვრია რუსეთის უძლეველობის მითი

äïøï õëèåîòêò 593 50 82 69 – ruseT-ukrainis omi mniSvnelovan gavlenas moaxdens evraziis kontinentze da maT Soris postsabWoTa qveynebis momavalze, …
წაიკითხე მეტი

ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის სკვერი – ტომაშეთში

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – ramdenime kviris win Suaxevis municipalitetis sakrebulos sxdomaze sofel tomaSeTis teritoriaze, lebisakaras ubanSi arsebuli …
წაიკითხე მეტი

,,სამშობლო, გულით სატარებელი”

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 – ìïåîàïøëîòìë äòüåîïüóîóäò ôåìüòâïäòì «çå­êïîàïí» èëíïùòäåàï øëîòì òñë òüïäòïøò èëéâïùå áïîàâåäò ïõïäãïçîæï èùåîïäò îóìêï …
წაიკითხე მეტი

საოპერო ზეიმის დღეები – ბათუმში

ნანა აბულაძე 577 20 35 90 – saerTaSoriso festivalma `baTumis rafsodia~ da saerTaSoriso konkursma `operis oqros xma~, romelic am festivalis …
წაიკითხე მეტი

,,ბიაფი” დასრულდა, გამარჯვებული ფილმები ცნობილია

ნანა აბულაძე 577 20 35 90 – baTumis saavtoro filmebis saerTaSoriso kinofestivali erTi wliT da im imediT daemSvidoba kinomoyvarulebs, rom …
წაიკითხე მეტი

თითოეულ ბათუმელს დააკლდება ბერდია ინწკირველი

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 – nel-nela wavida baTumis saxelmwifo Teatris msaxiobTa ufrosi Taoba. . . berdia inwkirveli am …
წაიკითხე მეტი