“როგორმე უნდა მოვახერხოთ ერთმანეთთან საუბარი”

nana abulaZe 577 20 35 90 – aWaris sakanonmdeblo organoSi plenarul sxdomaze, `ministris saaTis~ farglebSi aWaris ganaTlebis, kulturisa da sportis …
წაიკითხე მეტი

გემის პირველი ქართველი მექანიკოსი ქალი

Tamar lamparaZe 595 85 80 06 – arsebobs saqme, romelic qalisTvis erTi SexedviT Seusabamoa, magram Tu gadavxedavT faqtebs da `susti~ …
წაიკითხე მეტი

“ასაკი, ჯერჯერობით, ჩემს შემოქმედებაზე გავლენას ვერ ახდენს”

oTar cinariZe 599 85 21 14 – istoriam Semoinaxa foto, romelzec Tbilisis daarsebis 1500 wlisTavisadmi miZRvnil saiubileo RonisZiebaze Suaxevel xelovanebs …
წაიკითხე მეტი

შეხვედრა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებთან

okupirebuli teritoriebidan devnilTa, Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministri mixeil sarjvelaZe, pirvel moadgile Tamar gabuniasTan erTad, aSS -s saqarTvelos ofisisa …
წაიკითხე მეტი

პრემიერი სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდა

saqarTvelos premier-ministri irakli kobaxiZe latviis, estoneTis, islandiisa da lietuvis sagareo saqmeTa ministrebs: baiba braJes, margus cahknas, Tordis kolbrun reikfiord gilfadotirs …
წაიკითხე მეტი

პაატა ურიადმყოფელის ბრინჯაო

manana ZiZiSvili 598 24 94 97 – TbilisSi dasrulda evropis Tasis pirveloba veteranTa Soris qarTuli Widaobasa da ZiudoSi. wels SejibrebaSi …
წაიკითხე მეტი

ბათუმელ მოსწავლეთა სპექტაკლი თბილისელებმა ნახეს

manana ZiZiSvili 598 24 94 97 – Tbilisis nodar dumbaZis saxelobis mozard mayurebelTa Teatris mcire scenaze mayureblis winaSe baTumis skola …
წაიკითხე მეტი

ბათუმი საქართველოს ჩემპიონატს მასპინძლობს

manana ZiZiSvili 598 24 94 97 – dReidan 24 maisis CaTvliT, baTumi saqarTvelos 33-e Cempionats maspinZlobs WadrakSi 8, 10, 16 …
წაიკითხე მეტი

ილია ვერძაძე: არც კანონია რუსული და არც ხელისუფლება

kanons ,,ucxouri gavlenis gamWvirvalobis Sesaxeb“ exmaureba aWaris umaRlesi sabWos fraqcia „qarTuli ocnebis“ wevri ilia verZaZe. misi TqmiT minimum, saWiroa, rom …
წაიკითხე მეტი

ქუთაისელი პოეტი, ექიმი – სტუმრად ახალდაბის სკოლაში

oTar cinariZe 599 85 21 14 – Suaxevis municipalitetis axaldabis sajaro skola (direqtori Temur daviTaZe) warmatebiT ubams mxars ganaTlebis sistemaSi …
წაიკითხე მეტი