რა გავლენას ახდენს სათამაშო ბიზნესი ქვეყნის ეკონომიკაზე?

xatia iaSvili 555 18 48 88 – dRes saTamaSo biznesi saqarTveloSi Zalian popularulia. zogadad, sadac es biznesi legaluria, yvela qveynis …
წაიკითხე მეტი

,,ჩვენი მიზანია, შევქმნათ ჭოროხის ხეობის ერთიანი პორტრეტი”

laSa xomeriki 593 50 82 69 – ukve ocdaaTi welia, rac bsu-is profesori, enaTmecnieri, mkvlevari da mwerali mamia faRava Tavis …
წაიკითხე მეტი

ჯანდაცვის მიმართულებით ბიუჯეტი 8 მილიონი ლარით გაიზარდა

manana takiZe 27 48 93 – guSindeli stiqiis Sedegebsa da mimdinare citrusis sezonze isaubres dRes gamarTul mTavrobis sxdomaze. aWaris avtonomiuri …
წაიკითხე მეტი

სტიქიის შედეგებს გამოდარებისთანავე დაითვილიან

manana takiZe 27 48 93 – dRes aWaris avtonomiuri respublikis mTavrobis sxdomaze stiqiis Sedegebsa da problemebis mogvarebis gzebze imsjeles. iTqva, …
წაიკითხე მეტი

ბათუმი პირველ საერთაშორისო გასტრონომიულ ფორუმს უმასპინძლებს

aWaris turizmisa da kurortebis departamentis organizebiT, 3-5 dekembers baTumi pirvel saerTaSoriso gastronomiul forums „gastro baTumi“ umaspinZlebs. departamentis informaciiT, `miSlenis varskvlavis~ …
წაიკითხე მეტი

ბათუმელი პოეტების თბილისური საღამო

ნანა აბულაძე 577 20 35 90 – პროექტის „ცოცხალი წიგნების“ ფარგლებში, მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრმა ბათუმელ პოეტებს ბელა ქებურიას, …
წაიკითხე მეტი

ქალაქის ბიუჯეტში ცვლილებებია

მანანა ტაკიძე 27 48 93 – მიმდინარე წლის ქალაქის ფინანსურ დოკუმენტში კორექტირება შევიდა. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატებმა ამ საკითხს დღეს გამართულ …
წაიკითხე მეტი

„პირველი ავტოგრაფი“ საზეიმოდ დაიხურა

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 – საყმაწვილო, სასკოლო თეატრალური დასების ფესტივალი „პირველი ავტოგრაფი“ საზეიმო ღონისძიებით დასრულდა. ამ დღეს სხვადასხვა ნომინაციაში …
წაიკითხე მეტი

6-7 ბალიანი შტორმი – შავი ზღვის სანაპიროზე

ბათუმში, ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე ძლიერი შტორმის შედეგად ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. როგორც სინოპტიკოსები აღნიშნავენ, ზღვის სანაპიროზე 6 -7 ბალიანი შტორმი დაფიქსირდა, რამაც …
წაიკითხე მეტი