მთა ჩირუხის სახეცვლილება უკვე თვალსაჩინოა

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – ÷âåíò ìüóèïîòï 2008 ùäòì ïãâòìüëì ëèòì âåüåîïíò, øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì ìïêîåþóäëì àïâèöæëèïîòì èëïæãòäå ôîòæëí …
წაიკითხე მეტი

“ხსნა ხარისხიანი განათლების მიღებაშია”

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 yovelgvar kriziss ganaTlebis nakleboba ganapirobebs da masze zrunva amJamad yvelaze aqtualuri da aucilebelia, xsna, …
წაიკითხე მეტი

ძლიერი ქალი – მომავლის სოფლისთვის

დარინა გაბაიძე 514 22 22 80 – naTia kaxiZe sakuTari kuTxis erTguli, warmatebuli biznesmenia. ganaTlebiT fizika-maTematikosi aT welze metia, gayidvebis …
წაიკითხე მეტი

ახალი პროგრამები წარადგინეს

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – Suaxevis da xulos municipalitetebSi 2023 wels soflis meurneobis sferoSi dagegmili proeqtebi waradgines. aWaris …
წაიკითხე მეტი

საგრანტო კონკურსში გაიმარჯვეს

დარინა გაბაიძე 514 22 80 – baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis profesorebma da mkvlevrebma SoTa rusTavelis saqarTvelos erovnuli samecniero fondis …
წაიკითხე მეტი

ზაზა შავაძე კლიმატის ცვლილებების საბჭოს სხდომას დაესწრო

დარინა გაბაიძე 514 22 22 80 – aWaris soflis meurneobis ministri zaza SavaZe saqarTvelos garemos dacvisa da soflis meurneobis saministroSi …
წაიკითხე მეტი

შეხვედრა ქორეოგრაფ ქეთევან ბოლქვაძესთან

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 – baTumis xelovnebis centrSi `salonuri saRamo vaxtang RlontTan~ moewyo, romelzec auditoria qoreograf qeTevan bolqvaZes …
წაიკითხე მეტი

დარბაზის სტუმარი – ხელოვანი ოთარ დავითაძე

ცოტნე ცაბაძე 27 48 93 – sazogadoebriv-rudunebiTi darbazi `wuTisofeli asea~ amjerad Rirseul Suaxevels, erovnuli folkloris qomags, araerTi respublikuri da saerTaSoriso …
წაიკითხე მეტი

როდის შეიცვლის ბათუმის ზოოპარკი მისამართს?

ხატია იაშვილი 555 18 48 88 – 2018 wlis 11 aprils, baTumis sakrebulom riggareSe sxdomaze miiRo gadawyvetileba, ris safuZvelzec baTumis …
წაიკითხე მეტი