შეიქმნა მზრუნველთა საბჭო

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ÷âåíì áïäïáøò áïîàóäò ßòæïëþòì þïàóèòì ôåæåîïúòòì èçîóíâåäàï ìïþßë øåòáèíï (úõîï êïúòì øåèïæãåíäëþòà), îëèåäìïú ïßïîòì …
წაიკითხე მეტი

მუსიკოსი, რომელსაც ყველა სიყვარულით იხსენებს

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì çïáïîòï ôïäòïøâòäòì ìïõåäëþòì ìïèóìòêë àåîàèåüùäåæòì æòæ ìïêëíúåîüë æïîþïçøò èîïâäïæ øåêîåþòäèï ìïçëãïæëåþïè æòæò õåäëâïíò …
წაიკითხე მეტი

ბადრი პაქსაძე: მინდა ბათუმი მზესავით ბრწყინავდეს

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 þïæîò ðïáìïûåì èàåä ïÿïîïøò (æï ïîï èïîüë ïá) òúíëþåí æï ïôïìåþåí ìïáèòìï æï ïæïèòïíåþòìïæèò …
წაიკითხე მეტი

უწყვეტი ,,ბრავო” კულისებამდე

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 6 Tebervals baqos saxelmwifo filarmoniaSi baTumis saxelmwifo musikaluri centris vokalistTa galakoncerti gaimarTa, romelSic axalgazrduli musikaluri …
წაიკითხე მეტი

რა ვიცით ,, უცნობი ქალის ” შესახებ?

erTxel, megobrebTan stumrobisas, Cemi yuradReba miiqcia ivane kramskois naxatma `ucnobi qali~. didi ostatis am Sedevris aslebi bevr muzeums amSvenebs, aseve, …
წაიკითხე მეტი

მთის სოფლის ერთი ხალისიანი და შინაარსიანი დღე

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 èæòíïîå ÷òîóõòìùñäòì èïîöâåíï ìïíïðòîëçå, ïÿïîï­øïâøåàòì áåæòì åîà ãïíøüëåþïçåï ãïøäòäò ìëôåäò æïî÷òûååþò. èàòì ìëôäòì èæòæïîò …
წაიკითხე მეტი

სტიქიის მსხვერპლებს პატივი მიაგეს

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 òìüëîòòì êóàâíòäåþïæ òáúï 1971 ùäòì 11 àåþåîâïäò. ìïèò æéå-éïèå ãïæïóéåþäïæ àëâòì øåèæåã ïÿïîòì èàòïíåàòì …
წაიკითხე მეტი

,, ქვეყნის აშენებას მხარს ვუჭერთ და, ზოგიერთების მსგავსად, მის დაქცევაზე თვალი და გონება არ გაგვირბის”

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì ìïêîåþóäë 24 ùåâîòàïï ùïîèëæãåíòäò. èïà øëîòìïï ðïîüòï «ðïüîòëüàï ïäòïíìòì» øóïõåâòì îïòëíóäò ëîãïíòçïúòòì …
წაიკითხე მეტი

,, ჩრდილოვანი კაბინეტი” ჩამოყალიბების სტადიაზეა

ირმა ცეცხლაძე 27 48 93 `ukrainas Tavi daaneba da aWaraSi gadawyvita sakuTari mTavrobis Camoyalibeba ambiciebis dasakmayofileblad~ – am sityvebiT gaxmovanda …
წაიკითხე მეტი

მოსახლეობა დაზიანებული ატრაქციონების გამოცვლას ან აღებას ითხოვს

ლოლა ტუმასიანი 27 48 93 qobuleTSi mravalsarTulian saxlebTan da skverebSi 21 atraqcioni da 24 trenaJoria ganTavsebuli, romelTa didi nawili dazianebulia …
წაიკითხე მეტი