არ ვაპირებთ, პლაჟები ვიღაცების კერძო საკუთრებად ვაქციოთ

nino cxvaraZe 591 98 24 30 baTumis meri laSa komaxiZe zRvispira zolis, kerZod, plaJebis calkeuli monakveTebis msxvili brenduli sastumroebisaTvis samarTavad …
წაიკითხე მეტი

თავისუფლების რამდენი ,,ფორმულა” არსებობს?…

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 absoluturi Tavisufleba Zneli warmosadgenia, Tumca Tanamedrove adamianebi Tavisuflebas umTavres monapovrad vTvliT da misi yvela sikeTiT …
წაიკითხე მეტი

საქართველოში კორონა ვირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა!

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 საქართველოში კორონავირუსი დაფიქსირდა, ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარიძემ გუშინ განაცხადა. კორონავირუსი საქართველოს მოქალაქეს დაუდასტურდა …
წაიკითხე მეტი

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის პოლიტიკური პოლიფონია

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 xangrZlivi pauzis Semdeg, Crdiloatlantikur aliansSi axlo aRmosavleTis mimarTulebiT usafrTxoebis misiis gafarToebaze isev alaparakdnen. 12 …
წაიკითხე მეტი

ეროვნულ გამოცდებს აბიტურიენტები ახალი მოდელით ჩააბარებენ

ნაირა ფუტკარაძე 27 48 93 2020 wels abiturientebi erTian erovnul gamocdebs axali modeliT Caabareben. Sefasebis da gamocdebis erovnuli centris informaciiT, …
წაიკითხე მეტი

იგი ხეობის სახე და სახელი იყო

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 éëîöëèòì õåëþïøò òîåèïûååþòì æïèêâòæîåþïì õïíãîûäòâò æï ìïòíüåîåìë òìüëîòï ïáâì. ïè ãâïîòì ùòíïðîåþàïí èàï çëüòñåäøò …
წაიკითხე მეტი

შშმ პირთა დღის ცენტრი – შუახევში

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ìóä èïäå «øóïõåâòì øøè ðòîàï æéòì úåíüîò» ðòîâåä þåíåôòúòïîåþì èòòéåþì. ÷âåíò ãïçåàòì ìüóèïîòï ï(ï)òð …
წაიკითხე მეტი

,,უცხოეთში მიღებული მაღალკვალიფიციური განათლება ჩვენს ქვეყანას უნდა მოხმარდეს”

ირმა ცეცხლაძე 27 48 93 gazeT `aWaris~ stumaria aWaris ganaTlebis, kulturisa da sportis ministri maia xajiSvili. masTan interviu am dReebSi …
წაიკითხე მეტი

ბრძოლა ენერგორესურსების დაუფლებისთვის შეუქცევადია

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 àïíïèåæîëâå åðëáïøò þîûëäïì òì áâåñïíï òãåþì, âòíú ãëíòâîóä ãåëðëäòüòêïì èòìæåâì. èìëôäòëì ãåëðëäòüòêïì åêëíëèòêóîò îåìóîìåþò …
წაიკითხე მეტი