სპექტაკლი – ფერად ქალაქზე

ნანა აბულაძე 591 98 59 17 «ôåîïæò áïäïáòì èïûòåþäåþò» ïìå ¸áâòï ìüóæòï «äòèðëðëì» èòåî æïæãèóä ìðåáüïêäì, îëèäòì ðîåèòåîïú þïàóèòì àëöòíåþòìï …
წაიკითხე მეტი

გოგი დოლიძის ხსოვნის საღამო და … ,,ქართული ხმების” გულში ნამღერი სევდა

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 óìïñâïîäåìò èëèéåîïäò, îëèåäòú íïïæîåâïæ ùïâòæï ïè áâåñíòæïí, êòæåâ åîàõåä ãïèëî÷åóäïæ ãïòõìåíåì. þïàóèòì õåäëâíåþòì úåíüîøò …
წაიკითხე მეტი

,, მხოლოდ ქართული”

ïìå óùëæï þïàóèòì ¹1 ìïöïîë ìêëäòì II êäïìòì æïèîòãåþåäèï ôïüò øïîïøòûåè éëíòìûòåþïì æï ïéìïçîæåäåþì III êäïìøò ìùïâäòì ùïîèïüåþòà ãïãîûåäåþï óìóîâï …
წაიკითხე მეტი

ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენა – გვარას ციხეზე

îïèæåíòèå æéòì ùòí õåäâï÷ïóîòì èóíòúòðïäòüåüøò ïîìåþóä ãâïîïì úòõåçå, ïîáåëäëãòóîò ãïàõîåþòì øåæåãïæ èïîïíò ïéèëï÷òíåì 22 áâåâîòà, îëèäåþòú XI ìïóêóíòà àïîòéæåþï. ãïàõîåþò …
წაიკითხე მეტი

მამულიშვილები, რომლებმაც დედასამშობლოსთან აჭარის განუყოფლობისთვის თავი არ დაზოგეს

1877­-1878 ùù îóìåà­ëìèïäåàòì ëèøò îóìåàòì ãïèïîöâåþòì øåèæåã, îëúï ïÿïîï æåæïìïèøëþäëì æïóþîóíæï, ëìèïäåþò ïÿïîòì õåäïõäï æïþîóíåþòì ãåãèåþì ïùñëþæíåí æï ïèòìïàâòì õåäìïñîåä …
წაიკითხე მეტი

ნოდარ ჭითანავა: საქართველოს განვითარება ტრიადამ – ,,სახელმწიფომ – მეცნიერებამ – ეკლესიამ” უნდა იტვირთოს

რევაზ მსხილაძე 568 97 92 92 úíëþòäòï, îëè þïüëíò íëæïî ßòàïíïâï ßåøèïîòüò èïèóäòøâòäò, íëâïüëîò èåúíòåîò æï æòæò úõëâîåþòìåóäò ãïèëúæòäåþòì èáëíå, …
წაიკითხე მეტი

ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა შეხედულებები ერთმანეთს გამორიცხავს

ნანა აბულაძე 591 98 59 17 evroparlamentma saqarTvelos mxardamWeri rezolucia miiRo, rac umniSvnelovanes faqtad Seafases rogorc politikosebma, aseve politologebma da …
წაიკითხე მეტი

,, საქართველოს ევროპული გზა”

ნინო ცხვარაძე 591  98 24 30 konferencias saqarTvelos, evrokavSiris da `aRmosavleT partniorobis~ wevri qveynebis aRmasrulebeli da sakanonmdeblo xelisuflebis, samoqalaqo sazogadoebis, …
წაიკითხე მეტი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თანამდებობა დატოვა

Tanamdeboba datova saqarTvelos premier-ministrma giorgi kvirikaSvilma. man mTavrobis administraciaSi gamarTul sagangebo brifingze mizezad daasaxela massa da mmarTvel gunds Soris garkveuli …
წაიკითხე მეტი