ლევან გორგილაძე: თუ უღელს დაიდგამ, ბოლომდე უნდა გასწიო

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 áåæòì èóíòúòðïäòüåüòì ïõäïæ ïî÷åóäò èåîò äåâïí ãëîãòäïûå óôäåþïèëìòäåþòì øåìîóäåþïì øåóæãï. òãò ÷âåíò ãïçåàòì ìüóèïîòï …
წაიკითხე მეტი

< < ერის სული მწერლობაში ლაპარაკობს>>…

რევაზ მსხილაძე 568 97 92 92 ùåäì ìïáïîàâåäëì èùåîïäàï êïâøòîòì æïïîìåþòæïí 100 ùåäò øåìîóäæï. ëáüëèþåîøò, ïè ìïòóþòäåë àïîòéòì àþòäòìøò, îóìàïâåäòì …
წაიკითხე მეტი

სანამდე შეიძლება მივიდეს თურქეთ-რუსეთის ,,დამეგობრება”?

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 dRes ara marto saqarTvelosTvisaa mniSvnelovani, rogor warimarTeba ruseT-TurqeTis urTierToba, aramed mTeli msofliosTvis. pirveli ufro …
წაიკითხე მეტი

ქალთა ხელშეწყობა და ჩართულობა ყველას მოუტანს კეთილდღეობასა

მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 «îëãëî æïâòèêâòæîëà àïâò ïèåîòêóä þïçïîçå» ­ ìïöïîë äåáúòï ãïòèïîàï þïàóèòì ïèåîòêóä êóàõåøò, òãò ïõïäãïçîæï …
წაიკითხე მეტი

ბადრი პაქსაძე: საჯარო პოლიტიკა სწორად უნდა წარიმართოს

ლაშა ხომერიკი 591 50 82 69 ÷âåíò àïíïáïäïáåäò þïæîò ðïáìïûå ïîïìïèàïâîëþë ëîãïíòçïúòòì «èøâòæëþòì áïîüòòì» ïßïîòì îåãòëíïäóîò ëîãïíòçïúòòì àïâèöæëèïîåï, ðîëôåìòòà òìüëîòêëìò …
წაიკითხე მეტი

< < ... ჩემი მიზანი არ არის ვინმეს გაშვება, მე ამ ბიჭებთან მინდა გავაკეთო ის, რასაც დღეს გულშემატკივარი ელოდება>>

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì «æòíïèëì» îàóäò ðåîòëæò ïáâì – çåæòçåæ îïèæåíòèå àïèïøò ùïïãë æï æéåì ìïüóîíòîë úõîòäøò …
წაიკითხე მეტი

მადონა თევზაძე – კულტურის დამსახურებული მოღვაწე

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïÿïîòì ãïíïàäåþòì, êóäüóîòìï æï ìðëîüòì ìïèòíòìüîëì êóäüóîòì æåðïîüïèåíüòì óôîëì ìðåúòïäòìüì, ìïáïîàâåäëì áëîåëãîïôòòì èëéâïùåàï åîëâíóäò …
წაიკითხე მეტი

ოდა ედიტ პიაფზე

მარინა მითაიშვილი 593 31 73 90 îïèæåíò ùåäòú ïî óíæï ãïâòæåì æòæò åæòü ðòïôòì ãïîæïúâïäåþòæïí, òì ñëâåäàâòì æïî÷åþï õåäëâïíò ïæïèòïíåþòì …
წაიკითხე მეტი

< < წერილები ბათუმს და ბათუმელებს>>

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïêïêò ùåîåàäòì ìïõåäëþòì ìïöïîë þòþäòëàåêòì ìïþïâøâë ïõïäãïçîæëþòì ãïíñëôòäåþïøò êîåþóäòì «ùåîòäåþò þïàóèì æï þïàóèåäåþì» ùïîæãåíï …
წაიკითხე მეტი

< < მისგან ისეთ სანთელს წამოიღებ, რომელიც გაგათბობს, გაგაძლიერებს, იმედს ჩაგისახავს>>

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì ìïõåäèùòôë èóìòêïäóîò úåíüîòì ìïäëíøò «ìüóèîïæ âïõüïíã éäëíüàïí» õåçå êâåàòì ëìüïüò, õïüèùåîò åäãóöï èïéóäïîòï …
წაიკითხე მეტი