ველით პატარებს – ანბანის კოშკთან

mariam xiTariSvili 27 48 93 – „erTad avaSenoT kera“ – am mowodebis farglebSi kviras, 5 ivliss, baTumSi, anbanis koSkis mimdebared …
წაიკითხე მეტი

“ლელომ” პროკურატურას მიმართა

ხატია იაშვილი 27 48 94 – politikuri partia `lelo saqarTvelosTvis~ baTumis warmomadgenlebma, amxanagoba `Zala erTobaSia 2006~-is Txovnis safuZvelze prokuraturas mimarTes …
წაიკითხე მეტი

რატომ დაინტერესდნენ იტალიის საელჩოში ,,მაკარონის დედოფლით”?

ნაირა ფუტკარაძე: 27 48 93 – sportuli samejliso cekvebis Cempionobidan – warmatebul mxatvrobamde sportuli samejliso cekvebis yofili mocekvave araerTi prizis …
წაიკითხე მეტი

ბათუმელი მხატვარი, რომელიც თექაზე სასწაულებს ახდენს

მარიამ ხითარიშვილი: 27 48 93 – maia samniZe portretebsa da peizaJebs matyliTa da zeTis saRebavebiT ukve 12 welia, qmnis. SeiZleba …
წაიკითხე მეტი

70 წელი – ერთად

ოთარ ცინარიძე: 599 85 21 14 – àïíïúõëâîåþòì 70 ùåäì òàâäòïí èïõïäïêòûååþåäò åíâåî èïõïîïûå æï îïçë þåîòûå ëèòìøåèæãëèò, ìòæóõÿòîòà ìïâìå …
წაიკითხე მეტი

თურქეთში თვითდასაქმებულების აქცია სარფის საბაჟოსთან

ნათია იმნაიშვილი: 27 48 93 – moqalaqeebma, romlebic TurqeTSi muSaobdnen, amjerad aqcia sarfis sabaJosTan gamarTes. mcdelobis miuxedavad, xelvaCauris raionuli sammarTvelos …
წაიკითხე მეტი

თემურ კახიძემ თავის წინასაარჩევნო ტრადიციას არ უღალატა…

ნინო ცხვარაძე: 591 98 24 50 – baTumis sakrebulos umravlesobis ukve yofili deputati Temur kaxiZe, romelic amavdroulad iuridiul da saproceduro …
წაიკითხე მეტი