როგორ შეიძლება იქცეს ერთი მთლიანის ფერებად ჩვენი განსხვავებულობა

მარინა მითაიშვილი: 593 31 73 90 – `HELLADO~ – baTumis dramatuli Teatris scenaze ai, ukve meoTxe premierac vnaxeT baTumis i …
წაიკითხე მეტი

სამშენებლო კომპანია შპს ,,გ2 ბილდინგი”

samSeneblo kompania Sps `g2 bildingma~ marTvaSi aiRo baTumSi, lermontovis q. #№141-Si 2008 wels SeCerebuli mSenebare obieqti. kompania avrcelebs gancxadebas aRniSnul …
წაიკითხე მეტი

,,აჭარტრანსრეგულირება”

Sps `aWartransregulireba~ 10 ivnisidan 25 ivnisis CaTvliT acxadebs konkurss vakantur adgilebze da samuSaod iwvevs mZRolebs sakuTari avtomanqanebiT qvemoT CamoTvlil marSrutebze: …
წაიკითხე მეტი

,,გადაწყვეტილებების მიმღებთა რიგებში კიდევ უფრო მეტი ქალის მოსვლას ვისურვები”

íïàòï òèíïòøâòäò 27 48 93 – axalma koronavirusma Secvala yvelas cxovreba, Tavdayira daayena yoveldRiuroba. msoflioSi Seqmnili axali realobis gamo TiToeul …
წაიკითხე მეტი

ისევ გახარია…

íòíë úõâïîïûå 595 96 63 65 vin iqneba pirveli veziri samefo karze? giorgi gaxariasadmi interesi sazogadoebaSi kvlavac didia. aris kiTxvebi, …
წაიკითხე მეტი