,, ოთხიდან, სამი ოჯახის გამოსახლება შევაჩერეთ”

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 guSin `demokratiuli CarTulobis centrSi~ uflebadamcvelma Tamaz bakuriZem brifingi gamarTa da ipoTekarebis problemebze isaubra – …
წაიკითხე მეტი

სად დაიდგმება დიდი მამულიშვილის ბიუსტი და ვინ აანაზღაურებს მოქანდაკის შრომას?

მარი მიდასელი 27 48 94 èõïüâïî-èëáïíæïêå àåòèóîïç èïõïîïûåì – 8 ïãâòìüëì îóìåà-ìïáïîàâåäëì ëèòì èåèëîòïäòì æï ìõâï ïîïåîàò ìïòíüåîåìë íïùïîèëåþòì ïâüëîì …
წაიკითხე მეტი

,, მარტო კანონის გამკაცრება არ შველის, მისი აღსრულება უნდა გახდეს უფრო ქმედითი”

მანანა ძიძიშვილი 598 24 9 4 97 ïæïèòïíòì óôäåþïàï æïúâòì æéåìàïí æïêïâøòîåþòà åâîëðòì èëåæïíçå ìïòíòúòïüòâë öãóôòì ëîãïíòçåþòà ìëäòæïîëþòì ïáúòï ãïòèïîàï …
წაიკითხე მეტი

,, სავარჯიში განგაში ყველა დაწესებულებაში უნდა ტარდებოდეს”

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þëäë æéååþøò áâåñïíïøò ïîïåîàò üîïãåæòòì èëèìùîå ãïâõæòà ­ öåî òñë æï ìïèïîàïäæïèúïâò æïòéóðï, óæòæåìò …
წაიკითხე მეტი

,, ისეთი გუნდი შეიკრა, უფრო მეტი გაკეთდება ბათუმისთვის, ვიდრე წინა წლებში”

ირმა ცეცხლაძე 27 48 94 baTumis sakrebulos Tavmjdomares suliko TebiZes aWaris mmarTvel struqturebSi kargad icnoben, rogorc avtoritetul, gawonasworebul da mcodne …
წაიკითხე მეტი

საქართველოში ჩაის მცენარის შემოტანიდან 170 წელი შესრულდა

რევაზ მსხილაძე 568 97 92 92 âòí øåèëòüïíï ÷ïòì þó÷áò ðòîâåäïæ ìïáïîàâåäëøò, ìïæ æïòîãë, ìïæ ãïøåíæï ðòîâåäò ðäïíüïúòåþò æï îëæòì …
წაიკითხე მეტი

,, მედიასივრცე ირეკლავს პოლიტიკურ ძალთა სიჭრელეს”

ლაშა ხომერიკი 27 48 94 ìïïî÷åâíë êïèðïíòòì æîëì èåæòòì îëäò îëè ûïäçå èíòøâíåäëâïíòï, ïèïì èåæòïèëíòüëîòíãòú èëùèëþì, îëèåäòú ìïáïîàâåäëì ýóîíïäòìüóîò åàòêòì …
წაიკითხე მეტი

სტუდენტური სერვისების ახალი პორტალი

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 èëèïâïäò ùäòì æïìïùñòìòæïí, ðòîâåäïæ áïîàóä óèïéäåì ìïãïíèïíïàäåþäë ìòâîúåøò, ìüóæåíüóîò ìåîâòìåþòì ïõïäò ðëîüïäò ­ portal.bsu.edu.ge …
წაიკითხე მეტი

ზამთრის კურორტზე სეზონი გაიხსნა

ოთარ ცინარიძე 599 21 85 31 çéâòì æëíòæïí 2000 èåüîçå èæåþïîå ìïèàë­ìïàõòäïèóîë êóîëîü ãëæåîûòçå çïèàîòì ìåçëíò ëôòúòïäóîïæ ãïòõìíï. ãïìóä ùäåþàïí …
წაიკითხე მეტი

მასშტაბური პროექტი – სოლიდური ბიუჯეტით

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 îïèæåíòèå æéòì ùòí ïõïäãïçîæï èåúíòåîàï êïâøòîèï «òíüåäåáüèï» «ìïèëáïäïáë ìïçëãïæëåþòì ãïíâòàïîåþòì òíòúòïüòâòì» ðîëåáüòì ôïîãäåþøò ïßïîòì …
წაიკითხე მეტი