,,პედაგოგი პოეტის საიუბილეო მონაგარი”

wigni, romlis Sesaxebac gvsurs, gesaubroT, aWaraSi – qedis raionSi dabadebulsa da gazrdil poet guram arZenaZes ekuTvnis. is SarSan miewoda mkiTxvels …
წაიკითხე მეტი

მოლაპარაკებების მესამე რაუნდის მოლოდინში…

íòíë úõâïîïûå 595 96 63 65 – bolo eqvsi Tvea, saqarTveloSi politikuri procesebi CixSia Sesuli. opozicia, nacvlad imisa, rom sakanonmdeblo …
წაიკითხე მეტი

,,რამდენი ენაც იცი…”, მაგრამ… დედაენა უპირველესია!

èïíïíï ûòûòøâòäò 598 24 94 – xval Cveni mSobliuri enis dRe aRiniSneba. asobiT pedagogi da pirvelklaseli mas gamorCeulad moefereba. maT …
წაიკითხე მეტი

,,აქტიური ახალგაზრდა ჩემთვის თავისუფლების მსურველი და მოყვარული ადამიანია…”

íïàòï òèíïòøâòäò 27 48 93 – axalgazrdebi is mniSvnelovani sociumia, romelsac didi imedebi ukavSirdeba. sazogadoeba maT ganixilavs rogorc adamianebs, romlebmac …
წაიკითხე მეტი

მათი ცხოვრება ერთი დიდი ბრძოლის ველია

íïòîï ôóüêïîïûå 27 48 93 – adamianis namdvili buneba albaT yvelaze kargad vlindeba rTul situaciebSi, maSin, rodesac cxovreba erT wuTSi …
წაიკითხე მეტი

პანდემიის დროს გამოვლენილი ნიჭი

íïàòï òèíïòøâòäò 27 48 93 – uamravi istoria movismineT im adamianebze, romlebmac faruli niWi pandemiis dros aRmoaCines. xangrZlivad saxlSi yofnisas …
წაიკითხე მეტი

მრავალმხრივი ხელოვანი – ნაღვარევიდან

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 – ïíìïèþä «ÿâïíòì» ìëäòìüì õïìïí õòäïûåì æïþïæåþòæïí 65 ùåäò øåóìîóäæï. ìòèéåîòìï æï úåêâòì íòÿò …
წაიკითხე მეტი

,,შექმენი და დასაქმდი” – კარიერული განვითარებისა და ღირსეული ცხოვრებისთვის

íïòîï ôóüêïîïûå 27 48 93 – `Seqmeni da dasaqmdi~ aris iniciativa, romelic iTvaliswinebs programebis ganxorcielebas axalgazrdebis mier, aseve proforientaciis specialuri …
წაიკითხე მეტი