წყვილი, რომელმაც ოცნება გააერთიანა. . .

ნანა აბულაძე 591 98 59 17 gazeT `aWaris~ mkiTxvels gvinda gavacnoT col-qmari, gamomcemloba `wignebi baTumSi~ damfuZneblebi mari korinTeli da irakli …
წაიკითხე მეტი

ღვაწლმოსილ ადამიანებს საიუბილეო თარიღები მიულოცეს

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïè îïèæåíòèå æéòì ùòí ïîïìïèàïâîëþë ëîãïíòçïúòïè «ìïçëãïæëåþîòâ åáìðåîüàï êïâøòîò» (àïâèöæëèïîå àïèïç úòíúïûå) ëîò éâïùäèëìòäò …
წაიკითხე მეტი

შუშანა ფუტკარაძე: ბოლო ექსპედიციიდან ზღვა მასალა ჩამოვიტანეთ

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 þïàóèòì øëàï îóìàïâåäòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüòì íòêë þåîûåíòøâòäòì òíìüòüóüòì óôîëìò èåúíòåîò àïíïèøîëèäòì øóøïíï ôóüêïîïûòì ïæãòäòì …
წაიკითხე მეტი

თამარ გუდავასადმი ბათუმის საზოგადოებრიობის დიდი ნაწილი კეთილგანწყობილია

მარინა მითაიშვილი 593 31 73 90 ori ekviraa, rac Tamar gudava – baTumis kulturuli cxovrebis erT-erTi aqtiuri monawile aWaris ganaTlebis, …
წაიკითხე მეტი

რას გვიამბობს წიგნის – ,,აღიარება ხელისგულზე” ,,უცნაური” ავტორი თათული ღვინიანიძე?

ნაირა ფუტკარაძე 27 48 93 romani adamianur sisusteebze, Secdomebze, sinanulze, momavlis imedze, bednierebisTvis brZolaze, cxovrebis arsis Secnobaze, sakuTari Tavisa da …
წაიკითხე მეტი

ევროპარლამენტარები ,,ქართული ოცნების” ხელისუფლებას აკრიტიკებენ

ნაირა ფუტკარაძე 27 48 963 21 ianvars briuselSi evroparlamentSi sagareo urTierTobaTa komitetis sxdoma gaimarTa, sadac saqarTvelos saxelmwifo ministri Serigebisa da …
წაიკითხე მეტი

კომისიამ სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა საკითხებზე იმსჯელა

ნანა აბულაძე 591 89 59 17 aWaris janmrTelobisa da socialuri dacvis saministroSi stiqiuri movlenebis Sedegad miyenebuli zaralis salikvidacio Sereuli samTavrobo …
წაიკითხე მეტი

ავტობუსში აღარ წვიმს

“ჭაობინიუსი” 🙂 მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 დღეს ავტობუსში აღარ წვიმდა… ამ დილით ისევ ვიმგზავრე #1 ავტობუსით და უნდა …
წაიკითხე მეტი

ავტობუსშიც ისევე წვიმს, როგორც . . .

“ჭაობინიუსი” 🙂 მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 დღეს თბილისის მერმა ახალი ავტობუსები წარუდგინა დედაქალაქელებს… ვფიქრობ, არც ბათუმელებს გვაწყენდა ავტოპარკის …
წაიკითხე მეტი

ახალგაზრდა ქორეოგრაფი, რომელსაც ,,ამაგდარის” საპატიო წოდება მიენიჭა

ნათია იმნაიშვილი 27 48 93 `albaT, ra mosawyenia cxovreba imaTTvis, vinc ar cekvavs~ – didi nino ramiSvilis am sityvebs rogorc …
წაიკითხე მეტი