ბათუმს აზერბაიჯანის სახალხო მწერალი აფაგ მესუდი ეწვია

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 aWaris mweralTa saxlSi cnobil azerbaijanel mweralTan, qalbaton afag mesudTan da qarTul-azerbaijanulenovan mweralsa da mTargmnel imir …
წაიკითხე მეტი

ხელოვანი, რომლის ნიჭი, სამწუხაროდ, სამშობლოს ვერ მოხმარდა

ხატია იაშვილი 591 98 24 26 giambobT adamianze, romlis mravalmxrivi moRvaweoba guSin da dRes, interesebi, miRwevebi da danergili siaxleebi, vfiqrob, …
წაიკითხე მეტი

აჭარაში ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა

èïîòïè õòàïîòøâòäò 27 48 93 aWaris mTavrobis xelSewyobiT, aWaris soflis meurneobis saministrom citrusis lojistikisa da realizaciis xelSewyobis, aseve citrusis subsidirebis …
წაიკითხე მეტი

,,ერთი ნაბიჯით ჩამორჩენაც კი დაღუპვის ტოლფასია”

ლაშა ხომერიკი 27 48 94 óôäåþïæïèúâåäò þïæîò ðïáìïûå ïà ùåäçå èåüòï, àïíïèëïçîååþàïí åîàïæ åíåîãòóäïæ, øåèïîàåþòà æï èïéïäò ðïìóõòìèãåþäëþòà åèìïõóîåþï àïâòì …
წაიკითხე მეტი

დაგროვებით საპენსიო სქემაში 900 ათასზე მეტი ადამიანია ჩართული

irma cecxlaZe 27 48 93 axal sapensio sistemas, romelic wels daiwyo, jer kidev undoblad uyurebs momavali pensionerebis didi nawili. isini …
წაიკითხე მეტი

სოფელში – ქალაქიდან გაუსვლელად

ხატია იაშვილი 591 98 24 26 baTumSi, eras moedanze ori dRis ganmavlobaSi grZeldeboda sanaxaoba aWaris xuTive municipalitetis monawileobiT. aWaris turizmisa …
წაიკითხე მეტი

ქალაქის ყოფილი მერი ორ მაღალჩინოსანთან ერთად პატიმრობაში რჩება

íòíë úõâïîïûå 591 98 24 30 baTumis saqalaqo sasamarTlos mosamarTle daviT mamiseiSvilma qalaq baTumis yofili meri giorgi ermakovi winaswar patimrobaSi …
წაიკითხე მეტი

,,შემოდგომა ქედაში” ქართველთა და უცხოელთა მეგობრობის სიმბოლოდ იქცა

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 åîàò ïàåóäò ùåäòú æï. . . áåæïøò ùïèëùñåþóäò èåãëþîëþòì, ìòñâïîóäòì çåòèò ìïóêóíåì èòòàâäòì èïí …
წაიკითხე მეტი

შუახევში 63-მა პედაგოგმა ჯილდოს მიღება ისურვა

ცოტნე ცაბაძე 27 48 93 íïõåâïî ìïóêóíåçå èåüò øåïäòåì ìïçëãïæëåþîòâ­ìïìïîãåþäë øîëèïì, ðåæïãëãòóî ìïáèòïíëþïì úòíïîåàòì ìïöïîë ìêëäòì èøëþäòóîò åíòìï æï äòüåîïüóîòì …
წაიკითხე მეტი