ნინო ნიჟარაძის ნამუშევრების გამოფენა – პატარა დღესასწაული ქალაქში

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèøò úõëâîëþåí ïæïèòïíåþò, îëèäåþòú ïäïèïçåþåí áïäïáì, èïà øëîòìïï ïßïîòì õåäëâíåþòì ìïõåäèùòôë èóçåóèòì õåäèûéâïíåäò, èõïüâïîò …
წაიკითხე მეტი

მუდამ სახალხო პოეტად დარჩება

… êïõåàøò æïòþïæï, ãóîöïïíòì îïòëíòì ìëôåä êïîæïíïõøò. àþòäòìòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüòì ôòäëäëãòòì ôïêóäüåüò æïïèàïâîï. ðòîâåäò äåáìò ìüóæåíüëþòì æîëì ãïèëïáâåñíï ýóîíïä «÷âåíì …
წაიკითხე მეტი

დავით ჩხარტიშვილი: ტელევიზიის ბორდის მეხუთე წევრი საზოგადოების წარმომადგენელი უნდა იყოს

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 ãóøòí «þïàóèóîò ðäïüôëîèòì» æïèôóûíåþäåþèï æïâòà ÷õïîüòøâòäèï æï èåîïþ þäïæïûåè èëîòãò þîòôòíãò ãïèïîàåì ïîïìïèàïâîëþë ëîãïíòçïúòïè …
წაიკითხე მეტი

სირიის კრიზისი – მსოფლიოს აქილევსის ქუსლი

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 àïíïèåæîëâå èìëôäòë ùåìîòãòìàâòì þîûëäï øåóáúåâïæò õæåþï. çåìïõåäèùòôëàï ãåëðëäòüòêóîò ßòæòäò ãîûåäæåþï, îïú ìòîòòì êîòçòìòì ôëíçå …
წაიკითხე მეტი

გენადი მიქელაძე: ჩვენებურებმა სითბო და სიყვარული გამომაყოლეს

øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüøò ùåäì èíòøâíåäëâïíò ðîòëîòüåüåþò õëîúòåäæåþï. èïàò õåäøåêîóäåþòà ãïàâïäòìùòíåþóä âïæåþøò æïìîóäåþï ùïîèëèïæãåíäëþòàò æï ïéèïìîóäåþåäò ìüîóáüóîåþòì ëðåîïüòóä, èëáíòä èóøïëþïçåï æïèëêòæåþóäò. ïè …
წაიკითხე მეტი

ხანძარს მსხვერპლი არ მოჰყოლია

მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 baTumSi gaCenil xanZars msxverpli ar mohyolia. SemTxveva 24 aprils, baqos 46-Si, manTaSevis gadasasvlelTan mdebare …
წაიკითხე მეტი

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მირზა ცეცხლაძე უხელმძღვანელებს

მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 ïßïîòì êóäüóîóäò èåèêâòæîåëþòì æïúâòì ìïïãåíüëì óôîëìòì èëâïäåëþïì èòîçï úåúõäïûå øåïìîóäåþì. ñëôòäèï õåäèûéâïíåäèï äïøï ïìäïíòøâòäèï …
წაიკითხე მეტი

ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა მალე დასრულდება

þïàóèò­áëþóäåàòì æïèïêïâøòîåþåäò øåèëâäòàò ãçòì èå­2 èëíïêâåàçå òíôîïìüîóáüóîóäò ìïèóøïëåþò æïìïìîóäì óïõäëâæåþï. ïõïäò ãçòì ëôòúòïäóîò ãïõìíï üóîòìüóäò ìåçëíòì æïùñåþïèæåï æïãåãèòäò. ðîëåáüì ïçòòì …
წაიკითხე მეტი

პაოლო ალი: ერთ მშვენიერ დღეს საქართველო გახდება ნატოს წევრი

þïàóèøò èóøïëþï æïïìîóäï íïüëì ìïðïîäïèåíüë ïìïèþäåòì îëóç­îëìòì îòãòà 97­å ìåèòíïîèï, îëèåäòú ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüàïí àïíïèøîëèäëþòà ãïòèïîàï ìåèòíïîçå ìïèò æéòì ãïíèïâäëþïøò ìïáïîàâåäëì …
წაიკითხე მეტი