როგორ აერთიანებს სიყვარული ძველ და ახალ ეპოქებს

`CxikvTa qorwili~ me-20 sajaro skolis Teatralurma dasma `marTve~ baTumis i. WavWavaZis saxelobis profesiuli Teatris `mcire scenaze~ vaJa-fSavelas `CxikvTa qorwilis~ mixedviT …
წაიკითხე მეტი

,,აჭარელი მოხუცები” ანუ სპექტაკლი, რომელმაც ფესტივალის მთავარი პრიზი დაიმსახურა

xulos municipalitetis sofel xixaZiris sajaro skolis Teatralurma dasma `gamoZaxili xixanidan~ saymawvilo saskolo Teatralur festivalze `pirveli avtografi~ warmosadgenad, vfiqrob, maTTvis yvelaze …
წაიკითხე მეტი

,,დიდებული შოუმენი” – ახალგაზრდული თეატრის პრემიერა

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 – baTumis saxelmwifo musikaluri centris axalgazrdulma musikalurma Teatrma `didebuli Soumenis~ premiera SemogvTavaza sasiamovnoa, roca …
წაიკითხე მეტი

6 პროექტი დააფინანსეს

ცოტნე ცაბაძე 27 48 93 – takiZeebeli marina tarielaZe sertificirebuli pedagogia. igi qarTul enasa da literaturas aswavlis or skolaSi. pedagogiur …
წაიკითხე მეტი

ბიუჯეტის პროექტი განიხილეს

თამაზ მგზავრიძე 27 48 94 – xulos municipalitetis 2023 wlis adgilobrivi biujetis proeqtis sajaro ganxilva gaimarTa zumis aplikaciis meSveobiT (onlain …
წაიკითხე მეტი

,,თექის ხელოვნება საქართველოში”

ფიქრია დავლაძე 597 25 25 72 – baTumis Zmebi nobelebis saxelobis teqnologiur muzeumSi gamofenebis seria grZeldeba amjerad muzeumi gvTavazobs gamofenas …
წაიკითხე მეტი

ბედნიერებაა, იყო შენი ქალაქის რჩეული

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 qobuleTis municipalitetis meriam `amagdaris~ wodeba mianiWa gamorCeul qobuleTelebs – sxvadasxva profesiis adamianebs. maT gulTbili …
წაიკითხე მეტი

გამარჯვებული ქედის საჯარო სკოლის გუნდია

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – qedaSi sajaro skolebis iumoristul da sazrianTa gundebs Soris municipaluri Sejibreba Catarda asparezobaSi qedis, …
წაიკითხე მეტი

ხელშესახები… ისტორია

ფიქრია დავლაძე 597 25 25 72 – baTumSi gamarTul festivalze `gandagana~, rewvis sxva saxeobebTan erTad, `maWaxelas Tofis~ warmoebac SegeZloT gexilaT …
წაიკითხე მეტი

,,დონ პასკუალე” – ბათუმში, ანუ როგორ ვიმოგზაურეთ ოპერის სამყაროში

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 – meore welia, Cveni Tanaqalaqeli, baTumis xelovnebis saswavlo universitetis musikis fakultetis xarisxis samsaxuris ufrosi, …
წაიკითხე მეტი