დღეს ბათუმში მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი იწყება

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 monopiesebis saerTaSoriso festivali baTumSi meeqvse welia tardeba. mis farglebSi qarTveli, aseve ucxoeli dramaturgebi da reJisorebi …
წაიკითხე მეტი

ოზურგეთელების ბეჭდური გრაფიკა – ხელოვნების მუზეუმში

ნაირა ფუტკარაძე 27 48 93 ferweruli da grafikuli namuSevrebis gamofena baTumis xelovnebis muzeumis mcire sagamofeno darbazSi gaimarTa. eqspozicia ozurgeTis Tanamedrove …
წაიკითხე მეტი

ტაძრები შენდება

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ùäåþòï ìõïäàòì åðïîáòïøò üïûîåþòì èëâäï­ðïüîëíëþïìï æï ïõäòì èøåíåþäëþïì èíòøâíåäëâïíò ñóîïæéåþï åàèëþï. îïèæåíòèå ùåäò õïîï÷ëåþøò …
წაიკითხე მეტი

,,ადგილობრივი თვითმმართველობა და მოქალაქეთა მონაწილეობა ბიუჯეტირების პროცესში”

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 áåæòì èóíòúòðïäòüåüòì ïæèòíòìüîïúòóä øåíëþïøò ãïòèïîàï ìåèòíïîò àåèïçå «ïæãòäëþîòâò àâòàèèïîàâåäëþï æï èëáïäïáåàï èëíïùòäåëþï þòóöåüòîåþòì ðîëúåìøò» …
წაიკითხე მეტი

ჩოხოსანმა დიდგორობის დღესასწაული დემონსტრაციულად დატოვა

ხატია იაშვილი 591 98 24 26 saqarTvelos sapatriarqos CoxosanTa sazogadoebis aWaris sadroSos iniciativiT, 12 agvistos baTumSi didgoroba aRiniSna msvleloba centraluri …
წაიკითხე მეტი

ჯანდაცვის პროგრამები შეივსება და გაძლიერდება

ირმა ცეცხლაძე 27 48 93 rogor axorcielebs aWaris janmrTelobisa da socialuri dacvis saministro programebs da ra cvlilebebia dagegmili axali biujetis …
წაიკითხე მეტი

,,რვაფეხა” გახსნის მოლოდინშია

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 baTumis bulvarSi `rvafexas~ reabilitacia dasrulda da igi male gaixsneba Senobis sareabilitacio samuSaoebi fondma `qarTum~ daafinansa …
წაიკითხე მეტი

11 ეკომიგრანტ ოჯახს საცხოვრებელი ფართები დაურეგისტრირდა

მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 `ekomigranti ojaxebis sacxovrebliT uzrunvelyofis~ 2019 wlis programis farglebSi, 11 ekomigrant ojaxs sacxovrebeli farTebi dauregistrirda …
წაიკითხე მეტი