ქალბატონები, რომლებიც უხდებიან ბათუმს

manana ZiZiSvili 598 24 94 97 aWaraSi mcxovreb warmatebul qalbatonebs – nino niJaraZes, Tina SioSvils, nargiz abaSiZes, rusudan SaviSvils, bela …
წაიკითხე მეტი

“ვინც პირველი დაიღლება, ის წააგებს”

`iseTi tipis safrTxe, rogoric axlaa, saqarTvelos 2008 welsac ar damuqrebia~, – es gancxadeba saqarTvelos mesame prezidentma mixeil saakaSvilma sasamarTlo procesze …
წაიკითხე მეტი

ფრიდონ დავითაძე დავით აღმაშენებლისა და გიორგი ლეონიძის სახელობის პრემიებზეა წარდგენილი

cotne cabaZe 27 48 94 saqarTvelos mweralTa SemoqmedebiTi kavSirisa da israelis saerTaSoriso saqvelmoqmedo sazogadoeba „gulTa kavSiris“ mieraa organizebuli konkursi `rusTavelis …
წაიკითხე მეტი

“ჭეშმარიტება პატარა ნამცეცებშია”

oTar cinariZe 599 85 21 14 Jana ananiZe gvaris im mecixovneTa Sorisaa, romlebmac kargad ician yovelive erovnulis fasi, eferebian qarTul …
წაიკითხე მეტი

სალომე ზურაბიშვილი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენებს შეხვდა

`Tqveni mxardaWera mniSvnelovania qveynisaTvis da ganagrZeT es mxardaWera~, – mimarTa prezidentma salome zurabiSvilma orbelianebis sasaxleSi gamarTul Sexvedraze saqarTveloSi akreditebul diplomatiuri …
წაიკითხე მეტი

დიმიტრი მედვედევი – საქართველოში მიმდინარე აქციებზე

ruseTis uSiSroebis sabWos Tavmjdomaris moadgile dimitri medvedevi saqarTveloSi mimdinare movlenebs `telegramis~ arxze gamoexmaura. „yvela msgavsi aqciis ukan gamocdili da nacnobi …
წაიკითხე მეტი

თემატური მოკვლევის საკითხებზე იმსჯელეს

`Tematuri momxseneblis roli: saerTaSoriso praqtika, saqarTvelos parlamentis gamocdileba da SesaZleblobebi aWaris umaRlesi sabWosTvis~ – regionis sakanonmdeblo organos wevrebisTvis aRniSnul sakiTxze …
წაიკითხე მეტი

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების საჯარო განხილვა – ბათუმის საკრებულოში

baTumis sakrebuloSi municipalitetis 2023 wlis biujetis Sesrulebis sajaro ganxilva gaimarTa. saangariSo periodSi adgilobrivi biujetis Semosulobebis dazustebulma gegmam Seadgina 308 727,2 …
წაიკითხე მეტი

შეხვედრა სტუდენტებთან

oTar cinariZe 599 85 21 14 saqarTvelos sapatriarqos xiWauris wminda abuserisZe tbelis saswavlo universitetis aT sabakalavro da aT samagistro specialobebze …
წაიკითხე მეტი