რა უნდა გავითვალისწინოთ სავაჭრო ცენტრებში სტუმრობისას?

nana abulZe: 577 20 35 90 – pirvel ivniss yvela tipis maRazia, savaWro moli, maT Soris, tansacmlisa da fexsacmlis maRazia …
წაიკითხე მეტი

მათი სამყარო ყველაზე წრფელია…

1 ivnisi – bavSvTa dacvis saerTaSoriso dRea. Jenevis 1925 wlismsoflio konferenciaze gaJRerdra am dRis daarsebis idea, Tumca saboloo saxe mas …
წაიკითხე მეტი

,,ბამბუ ბიჩ ციხისძირი” – აჭარაში მალე მრავალფუნქციური სასტუმრო აშენდება

xatia iaSvili: 555 18 48 88 – aWaraSi male mravalfunqciuri sastumro kompleqsi „bambu biC cixisZiri“ aSendeba. Oobieqts cixisZirSi, zRvis piras, …
წაიკითხე მეტი

,,დაფინანსდა 30-მდე ბიზნესპროექტი, რაც 400-მდე სამუშაო ადგილის შექმნის წინაპირობაა”

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 – ðîëãîïèï «åèðïîæòì» ôïîãäåþøò, æëíëîëþïì åùåâï ïîïìïèàïâîëþë ëîãïíòçïúòï «÷åõåàòì îåìðóþäòêòì êïîòüïìò ìïáïîàâåäëøò» (èòìòòì õåäèûéâïíåäò …
წაიკითხე მეტი

დავით მამულაძე: მიზანი, ჯანმრთელი და ლიდერი ახალგაზრდების აღზრდაა

xatia iaSvili: 555 18 48 88 – aWaris qarTuli Widaobis federaciis Camoyalibeba 2006 wels baTumis erT-erT kafeSi `mwvane barSi~ gadawyda, …
წაიკითხე მეტი

81 წლის ინსტრუქტორი მოსწავლეებს ელოდება

xatia iaSvili: 555 18 48 88 – albaT, yvelas SegimCneviaT, baTumis bulvarSi mamakaci, romelic iogas varjiSebs akeTebs. zurab gogeSvili ise …
წაიკითხე მეტი

ფოტოობიექტივს მიღმა…..

nana abulaZe : 577 20 35 90 – maria zoiZis, igive `maria Ces~ mier gadaRebul fotoebs, araerTxel aRufrTovanebia sazogadoeba. gamorCeuli …
წაიკითხე მეტი

რა სურვილებს ასრულებს „ოქროს თევზი“ ანუ რომანიდან ტელესერიალამდე – „ერთხელ ბათუმში“

მარინა მითაიშვილი: 593 31 73 90 – „ტელესერიალში ყველაფერია მოსალოდნელი. . . უნდა დაველოდოთ“ ალბათ, სრულიად საქართველოს, მაგრამ, ვფიქრობ, აჭარის …
წაიკითხე მეტი