ხმა უსაზღვროებიდან

äïøï õëèåîòêò 593 50 82 69 ÷âåí ñâåäïíò þïâøâëþòæïí èëâæòâïîà ­ ìåíü åãçòóðåîòì ïè ôîïçïì õøòîïæ òèëùèåþåí, îïæãïí ìîóäò ÿåøèïîòüåþïï …
წაიკითხე მეტი

ტრენინგებში სმენადაქვეითებული პირებიც ჩაერთვნენ

õïüòï òïøâòäò 591 98 24 26 aWaris turizmisa da kurortebis departamenti regionSi servisis gaumjobesebis mizniT treningebs agrZelebs. amjerad uwyeba trenings …
წაიკითხე მეტი

იმედისა და სიცოცხლის ფერებში შექმნილი სამყარო

íïíï ïþóäïûå 591 98 59 17 `Cemi naxatia – `gogona yvavilebiT~, es is gogonaa, romelic Cemi Seyvarebuli unda iyos da …
წაიკითხე მეტი

,,იარეთ მზისკენ, სიკეთისკენ, სითბოსკენ და ყველაფერი გამოგივათ”

íïàòï òèíïòøâòäò 27 48 93 TviTnaswavli mxatvari nuca duCiZe, romelic Sereuli teqnikiT – pasteliTa da akriliT qmnis namuSevrebs, ambobs, rom …
წაიკითხე მეტი

როგორ ასწავლიან < <ვეფხისტყაოსანს>> სკოლებში?

èïíïíï ûòûòøâòäò 598 24 94 97 þïàóèòì åäòüóîèï ìêëäï «ãëîæïè» (æòîåáüëîò ­ íòíë èóîâïíòûå) ÷âåíò åîëâíóäò ãïíûòì ­ «âåôõòìüñïëìíòì» ùïîèïüåþóä …
წაიკითხე მეტი

აზარტულ მოთამაშეთა ერთიანი რეესტრი თუ შეიქმნება…

òîèï úåúõäïûå 27 48 93 narkomania, alkoholizmi, azartul TamaSebze damokidebuleba – am sami senidan umZimesi gemblingia (azartomania), radgan Tu pirveli …
წაიკითხე მეტი

სანამდე მიგვიყვანს პოლიტიკური ველის პოლარიზება?

äïøï õëèåîòêò 27 48 94 ìïáïîàâåäëøò ðëäòüòêóîò üåèðåîïüóîï èïéïäòï, ðîëúåìåþò ­ èîïâïäãâïîëâïíò æï æïèïôòáîåþåäò, ñâåäï ðëäòüòêóîò ûïäï àïâòì õèïçå èéåîòì …
წაიკითხე მეტი

მერია ზამთრის სეზონისთვის მზადაა

მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 rogor xvdeba baTumis meria zamTars da ra gamowvevebis winaSea municipaliteti, amaze meriaSi sagangebo TaTbirze …
წაიკითხე მეტი