აჭარაში ახალი კორონავირუსის კიდევ 6 შემთხვევა გამოვლინდა

èïîòïè õòàïîòøâòäò: 27 48 93 – aWaraSi kovid-19-is laboratoriulad dadasturebuli 6 axali SemTxveva dafiqsirda aWaris janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros …
წაიკითხე მეტი

ბათუმის მერიასთან გარემოვაჭრეებმა აქცია გამართეს

èïîòïè õòàïîòøâòäò: 27 48 93 – baTumis meriasTan guSin garemovaWreebma jarimebis gamowera gaaprotestes da meriis warmomadgenlebisgan vaWrobis ufleba moiTxoves maTi …
წაიკითხე მეტი

წმინდა თეოდორე აჭარელის ტაძრის რეაბილიტაცია წელს დასრულდება

èïíïíï ûòûòøâòäò: 598 24 94 97 – baTumSi wlis bolos dasruldeba wm. Teodore aWarelis saxelobis taZris reabilitacia. misi saxiT qalaqs …
წაიკითხე მეტი

ნეტა, როდის გამოიგონებენ ვაქცინას?!

õïüòï òïøâòäò: 591 98 24 26 – stilistma damireka da miTxra, salonSi nu moxval, saxlSi vmuSaob, aq arc SezRudvebi maqvs …
წაიკითხე მეტი

ტრენინგი – ღვინის ტურიზმის პოპულარიზაციისთვის

õïüòï òïøâòäò: 591 98 24 26 – Rvinisa da kerZis Sexamebis ZiriTadi aspeqtebi, ingredientebi da maTi zegavlena kerZebze, qvevris Rvino …
წაიკითხე მეტი

,,ქართული ჯარის მომავალი ნატოს წვრთნებშია”

ëàïî úòíïîòûå 599 85 21 14 qedis municipalitetis sofel gegeliZeebs qveynis mosiyvarule da amagdari adamianebi ar aklia. maT Sorisaa qarTuli …
წაიკითხე მეტი

,,ჯერაც ვერ გამოვსულვართ ,,უდიპლომო სასიძოს” მენტალიტეტიდან”

òîèï úåúõäïûå: 27 48 93 – qobuleTis profesiuli koleji `axali talRa~ wels pirvelad miiRebs sabazo ganaTlebis mqone studentebs saSualo profesiul …
წაიკითხე მეტი

ინფრასტრუქტურული პროექტები დასკვნით ფაზაშია

íïòîï ôóüêïîïûå: 27 48 93 – baTumis quCebis sareabilitacio samuSaoebi diskomforts uqmnis rogorc adgilobriv mcxovreblebs, ise qalaqis stumrebs. infrastruqturuli samuSaoebis …
წაიკითხე მეტი