ლიუდმილა ზბოროვსკა: აქ ყოველთვის სიხარულით მოვდივარ

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèò ìïè æéåì èïìðòíûäëþæï ãòëîãò ãïîïñïíòûòì ìïõåäëþòì ôëäêäëîóäò æï ìïìóäòåîë èóìòêòì èå­14 ìïåîàïøëîòìë ôåìüòâïäì, …
წაიკითხე მეტი

პირველი ნაბიჯი – ფოტოხელოვნებაში

ნათია იმნაიშვილი 27 48 93 suraTebs iRebs iq, sadac etliT misvlas axerxebs, Tumca mTeli baTumi rom `aiTvisos~, ukeTesi socialuri garemoa …
წაიკითხე მეტი

ახალი მარშრუტი – ევროპროექტის ფარგლებში

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ãïåîëì åêëíëèòêóîò æï ìëúòïäóîò ìïþÿëì ìïêëíìóäüïúòë ìüïüóìòì èáëíå ëîãïíòçïúòï ï(ï)òð «ãïîåèëì æïúâòì åêëúåíüîò» 1985 …
წაიკითხე მეტი

მინისტრი გადადგა . . . რეფორმა გრძელდება

ირმა ცეცხლაძე 27 48 93 ganaTlebaSi milionebis Cadebis dapirebiT mosuli ministri mixeil batiaSvili mxolod weliwad-naxevari darCa postze da winamorbedebiviT ise …
წაიკითხე მეტი

ევროპის საბჭოს 2020-2023 წლების სამოქმედო გეგმა და საიუბილეო მონეტა

ნინო ცხვარაძე 591 98 24 30 saqarTveloSi oficialuri vizitiT evropis sabWos generaluri mdivani maria peinCinoviC buriCi imyofeba. misi viziti evropis …
წაიკითხე მეტი

ლევან ჯაყელი: ვერ ვხედავ იმის წინაპირობას, რომ რუსეთისკენ ღირდეს ნაბიჯის გადადგმა

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 æåæïìïáïîàâåäëì èëùñâåüòäò ïôõïçåàò æï ìïèï÷ïþäë òì üêòâòäòï, îëèåäìïú öåîöåîëþòà âåîú ÷âåí âøâåäòà æï ïîú …
წაიკითხე მეტი

ამჯერად დოლოგანი და დაბა ქედა

ცოტნე ცაბაძე 27 48 93 áåæòì èóíòúòðïäòüåüòì ìïêîåþóäëøò èëíïùòäåëþòà þòóöåüçå èìöåäëþï æïòùñåì. ìïùñòì åüïðçå èëíïùòäåëþòàò þòóöåüòîåþòì ðîëãîïèï ìëôåä æëäëãïíìï æï …
წაიკითხე მეტი

,,გადაწყვეტილება ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა მიიღო და ჩვენვე მივიყვანთ ბოლომდე ამ საქმეს”

ნინო ცხვარაძე 5941 98 24  `ocnebis qalaqSi~ pirvel etapze sami 12-sarTuliani sacxovrebeli korpusi aSendeba, – gancxadeba regionis mTavrobis Tavmjdomare Tornike …
წაიკითხე მეტი

ანდრია გენძეხაძისა და ლუკა დავითაძის ოქრო – თურქეთიდან

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 àóîáåàòì áïäïá êòîøå¸òîøò ÷ïüïîæï ìïåîàïøëîòìë üóîíòîò ûòóæëøò, îëèåäøòú ïçåîþïòöïíòìï æï àóîáåàòì ìðëîüìèåíåþàïí åîàïæ, þïàóèåäò …
წაიკითხე მეტი

პატივი მიაგეს დიდ სომეხ შემოქმედთა ხსოვნას

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 þïàóèòì «ïäåáìïíæîå èïíàïøòïíúòì» êóäüóîóä-­ìïãïíèïíïàäåþäë æï ïõïäãïçîæóäò úåíüîòì ëîãïíòçåþòà, ìëèõåàòì îåìðóþäòêòì ãåíåîïäóîò ìïêëíìóäëì àïíïæãëèòà, õåäëâíåþòì …
წაიკითხე მეტი