,, რადიო არის საშუალება – იყო ბედნიერი “

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 23 maisi qarTuli radios dRea. pirveli sacdeli gadacema eTerSi 1925 wlis 23 maiss gavida, regularul …
წაიკითხე მეტი

უდიადესი თარიღი – < < ერის გაზენაების დღესასწაული >>

ლაშა ხომერიკი 593 50 82 69 26 èïòìò àïâòìóôäåþòì æéåï. îëæòì æï îëãëî ÷ïåñïîï ìïôóûâåäò ïè æòïæ àïîòéì ?ãïâòõìåíëà ùïîìóäò …
წაიკითხე მეტი

ჭოროხის აუზის ჭრილობები

ნათია იმნაიშვილი 27 48 93 aWaris mweralTa saxlSi gaimarTa saqarTvelos mweralTa kavSiris wevris, profesor malxaz CoxaraZis dokumenturi filmis – `ambavi …
წაიკითხე მეტი

ხულოში პროფესიული კოლეჯის ფილიალი გაიხსნა

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 áëþóäåàòì ìïçëãïæëåþîòâ êëäåöì «ïõïäò üïäéï» æïþï õóäëøò óêâå àïâòìò ôòäòïäò ïáâì 5 ìïãïíèïíïàäåþäë ðîëãîïèòà …
წაიკითხე მეტი

,, დინამო ბათუმი ” 49 წლით გასხვისდა

მანანა ტაკიძე 577 10 15 17 qalaq baTumis municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli uZravi qonebis aWaris avtonomiuri respublikisTvis usasyidlod gadacema, mravalSviliani ojaxebis …
წაიკითხე მეტი

< < ჭადრაკი - ყველასთვის >>

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ïßïîòì ßïæîïêòì ôåæåîïúòïè (ðîåçòæåíüò ìïäëèå èåäòï) ìïßòîë æï ìïòíüåîåìë ðîëåáüòì ãïíõëîúòåäåþï ïðîòäòæïí æïòùñë, ïè …
წაიკითხე მეტი

ლიდია ვალენტინი და ლაშა ტალახაძე – 2018 წლის საუკეთესო ძალოსნები

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 äòèðòóî, èìëôäòë æï åâîëðòì ÷åèðòëíåþì, ïîïåîàò îåêëîæòì ïâüëîåþì ãóäàþòäïæ øååãåþíåí áëþóäåàòì ìïìüóèîë «öëîöòï ðïäïìøò», …
წაიკითხე მეტი

ბრეკეტები – მოდური ტენდენცია

ნაირა ფუტკარაძე 27 48 93 rkinis breketebma 21-e saukuneSi erTgvari moduri tendenciis saxe miiRo. Tanamedrove teqnologiebis saSualebiT dRes orTodontiul mkurnalobas …
წაიკითხე მეტი

სამუშაო შეხვედრები დასრულდა

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 ïÿïîòì öïíèîàåäëþòìï æï ìëúòïäóîò æïúâòì èòíòìüîòì ðòîâåäò èëïæãòäå íòíë íòýïîïûå, ïÿïîòì ìïçëãïæëåþîòâò öïíæïúâòì úåíüîòì …
წაიკითხე მეტი