სატრანსპორტო მოძრაობა იზღუდება

ხახულის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოების გამო სატრანსპორტო მოძრაობა იზღუდება ხახულის მეორე შესახვევიდან გაგარინის ქუჩამდე მონაკვეთში. შეზღუდვის გამო, #№1, №#7, #№7ა და …
წაიკითხე მეტი

თეატრი კვლავ გვინიშნავს შეხვედრების დროს. . .

ნანა აბულაძე 577 20 35 90 – 29 სექტემბერს ბათუმის დრამატულ თეატრში 145-ე თეატრალური სეზონი ალექსანდრე ქანთარიას სპექტაკლით „სოფელსა შინა“ …
წაიკითხე მეტი

რა საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება საკრებულოს მორიგ სხდომაზე?

ნანა აბულაძე 577 20 35 90 – ბათუმის საკრებულოს სხდომა, რომელზეც 10 საკითხი განიხილეს, ოპოზიციონერი დეპუტატების განცხადებებით დაიწყო. ნაციონალური მოძრაობის …
წაიკითხე მეტი

2012 წელს ბიუჯეტი 8,5 მილიარდი ლარი იყო, 2024 წელს კი ნაერთი ბიუჯეტი 27 მილიარდ 800 მილიონ ლარს მიაღწევს

მთავრობის სხდომაზე, რომელიც დღეს, 29 სექტემბერს, გაიმართა, საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კმაყოფილება გამოთქვა ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური მაჩვენებლების ზრდასთან დაკავშირებით …
წაიკითხე მეტი

გერმანელი ტუროპერატორები საქართველოს მიმართულებით აქტიურ მუშაობას იწყებენ

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია გერმანიიდან წამყვან ტუროპერატორებსა და მარკეტინგული სააგენტოს KP წარმომადგენლებს მასპინძლობს. ფორმატის ფარგლებში გერმანელი ტუროპერატორები ქართველ კოლეგებს შეხვდნენ, …
წაიკითხე მეტი

ბათუმის თოჯინების თეატრი – საერთაშორისო ფესტივალებზე

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 – ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი წელსაც წარმატებით გამოდის სხვადასხვა საერთაშორისო …
წაიკითხე მეტი

დასაქმების ხელშეწყობა და პერსპექტივები

aWaris dasaqmebis saagentos direqtori Temur kaxiZe proeqtis – `swavla, wvrTna, miRweva da kavSirebis damyareba dasaqmebisTvis~ Semajamebel RonisZiebas daeswro. proeqti evrokavSiris …
წაიკითხე მეტი

სტაჟიორების მინიმალური ხელფასი შესაძლოა 400-500 ლარით განისაზღვროს

staJiorebis minimaluri xelfasi SesaZloa 400-500 lariT ganisazRvros kanonproeqti, romelic fraqcia `qarTuli ocnebis~ iniciativaa, dRes safinanso-sabiujeto komitetis sxdomaze ganixiles. komitetma kanonproeqts …
წაიკითხე მეტი