,, წელიწადის ოთხი დრო” მიიწურა

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ìïåîàïøëîòìë ôåìüòâïäòì ­ «ùåäòùïæòì ëàõò æîë ­ èåãëþîëþòì ðïäòüîï þïàóèò 2018» ­òì æïìêâíòà éëíòìûòåþïì …
წაიკითხე მეტი

,, ასეთი თანხით შეუძლებელია ჩვენი ჩანაფიქრის განხორციელება”

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 93 2019 wels aWara mravalferovani saaxalwlo programiT Sexvdeba. 25 dekembridan 2 ianvris CaTvliT baTumelebisTvis evropis moedani …
წაიკითხე მეტი

შეხვედრა მხატვართან – პოეზიისა და სიმღერის თანხლებით

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94 97 ìïäëíóî ìïéïèëçå «ìüóèîïæ âïõüïíã éäëíüàïí» èõïüâïî ïêïêò ûíåäïûåì óèïìðòíûäåì ìïäëíòì èëîòãèï ìüóèïîèï óôîë èåüïæ …
წაიკითხე მეტი

,, ძველი თუ შევინარჩუნეთ, თაობებს არ შევუნახეთ, მომავალი მკაცრ განაჩენს გამოგვიტანს”

ოთარ ცინარიძე 599 85 21 14 øóïõåâòì èóíòúòðïäòüåüòì èåîò ôîòæëí ôóüêïîïûå ïè àïíïèæåþëþïçå åîà ùåäçå èåüòï, èóøïëþì. òãò òè ìòïõäååþìï …
წაიკითხე მეტი

ღია პირველობა – კრივში

îïèæåíòèå ùäòì ùòí ïÿïîòì èàòïíåàòì ÿïþóêåþòìàâòì êîòâò èòóùâæëèåäò òñë. àþòäòìåäò ìðåúòïäòìüòì ìëìë ùòíïèûéâîòøâòäòì èëùâåâïè, ìëôåä ÿâïíïøò ñëôòäò ìïóþíë ìïïâïæèñëôëì þïçïçå …
წაიკითხე მეტი

საპროცენტო განაკვეთის შემცირება – სიღარიბის დაძლევის ერთი ეტაპი

ირმა ცეცხლაძე 27 48 93 `Savi siidan~ moqalaqeTa daxsnis dapirebam `qarTul ocnebas~ sasurveli kandidatis prezidentad gasayvanad xmebi Semata. am partiis …
წაიკითხე მეტი

როცა ახალ შენობაში გადავლენ…

მარიამ ხითარიშვილი 27 48 94 figuruli ciguraoba sportis erT-erTi ulamazesi saxeobaa, romelSic Serwymulia sporti, xelovneba da, rac mTavaria, igi mozardi …
წაიკითხე მეტი

,,იარეთ მუზეუმში და გაეცანით საკუთარი რეგიონის, ქვეყნის წარსულს”…

ნანა აბულაძე 591 98 59 17 saTvale, samelne, saSrobi, telefoni, saaTi, radio, nardi, sayvareli yvavili, zari, romliTac is TanamSromlebs TavisTan …
წაიკითხე მეტი

სალომე ზურაბიშვილი: მჯერა, რომ საქართველო გამთლიანდება

saqarTvelos me-5 da pirveli prezidenti qalis salome zurabiSvilis inauguracia TelavSi, erekle meoris sasaxleSi 16 dekembers gaimarTa. es iyo daxvewili, gemovnebiani, …
წაიკითხე მეტი

ბიბლიოთეკის აღდგენა – სასიკეთო მოვლენა

მანანა ძიძიშვილი 598 24 94  97 áïîàóäèï òíüåäòãåíúòïè, ìïçëãïæëåþïè àïâòì æîëçå óïîñëôòàïæ øåïôïìï ìëôäåþøò þòþäòëàåêåþòì ãïóáèåþï. áïîìï æï ùñïäì ãïïüïíåì …
წაიკითხე მეტი